Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 10 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC THÔN: TRUNG PHƯỚC, PHONG HẢI, THUỘC XÃ A DƠI, HUYỆN HƯỚNG HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

Xét đề nghị của UBND huyện Hướng Hóa tại Tờ trình số 59/TT-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2007 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các thôn thuộc xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, như sau:

1. Thôn Trung Phước, trên cơ sở 62 hộ, 229 khẩu thuộc Dự án kinh tế mới trên địa bàn xã A Dơi.

Vị trí: Phía Bắc giáp thôn Prăng Xy, xã A Dơi; phía Nam giáp thôn Phong Hải, xã A Dơi; phía Tây giáp xã A Túc; phía Đông giáp thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi.

2. Thôn Phong Hải, trên cơ sở 78 hộ, 286 khẩu thuộc Dự án kinh tế mới trên địa bàn xã A Dơi.

Vị trí thôn Phong Hải: Phía Bắc giáp thôn Trung Phước, xã A Dơi; phía Nam giáp sông Sê Pôn- Biên giới Việt Nam- Lào; phía Tây giáp xã Xy và xã A Túc; phía Đông giáp thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi.

Sau khi thành lập các thôn: Trung Phước, Phong Hải, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa sẽ có 10 thôn sau:

1. Thôn A Dơi Đớ                      53 hộ                270 khẩu

2. Thôn A Dơi Cô                       59 hộ                323 khẩu

3. Thôn Prăng Xy                       38 hộ                200 khẩu

4. Thôn Prỏi                               33 hộ                179 khẩu

5. Thôn Prin                               52 hộ                257 khẩu

6. Thôn Xà Đoan Mới                  66 hộ                322 khẩu

7. Thôn Hợp Thành                    51 hộ                224 khẩu

8. Thôn Tân Hải                         50 hộ                208 khẩu

9. Thôn Trung Phước                 62 hộ                229 khẩu

10. Thôn Phong Hải                    78 hộ                286 khẩu

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, Chủ tịch UBND xã A Dơi và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2.
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp.
- Tỉnh ủy. TT HĐND tỉnh.
- Sở Nội vụ (4 bản), Sở Tư pháp.
- Báo Quảng Trị, Đài PTTT tỉnh (để T.báo)
- Phòng NV-LĐ-XH huyện Hướng Hóa.
- Các PVP.
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc