Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1294/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1674/SNV-VP ngày 20/8/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi (có Quy trình kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh căn cứ Quy trình nội bộ giải quyết TTHC được phê duyệt tại Điều 1, tổ chức kiểm soát việc chấp hành trình tự, nội dung, trách nhiệm, thời gian, kết quả giải quyết TTHC của cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất xử lý trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị vi phạm Quy trình nội bộ được phê duyệt kèm theo Quyết định này theo quy định.

Điều 3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử nội bộ giải quyết TTHC để thiết lập lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Trung tâm Phục vục hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VNPT Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, NC, KSTTHC, CBTH;
- Lưu: VT, HCC(pvt).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Lưu ý quy cách thực hiện và quy ước viết tắt trong quy trình:

- Khi chuyển hồ sơ giấy: Chuyển đầy đủ Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 - Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh); Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04 - Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh) và kèm theo hồ sơ của công dân (trong quy trình viết gọn là “Hồ sơ”).

- Khi phân công xử lý hồ sơ, chuyển tiếp hồ sơ từ hộ phận này sang bộ phận khác xử lý: Phải ký, ghi rõ tên người phân công/người chuyển tiếp, người nhận trên Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04). Đồng thời, phải xử lý phân công/chuyển tiếp trên phần mềm điện tử, trùng khớp với Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04).

- Xử lý việc dừng giải quyết hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu thông tin, chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc (hoặc theo thời hạn quy định của pháp luật chuyên ngành), kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi chuyển đến phải ban hành Thông báo bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo đúng mẫu (Mẫu số 07 - Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh).

+ Trường hợp không đủ cơ sở để giải quyết theo quy định: Ban hành Thông báo trả hồ sơ không giải quyết (Mẫu số 08 - Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh).

+ Việc ký ban hành thông báo Mẫu số 07, Mẫu số 08: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang trực tiếp xử lý, thẩm định tại các bước của quy trình giải quyết các thủ tục hoặc ủy quyền cho cơ quan, đơn vị cấp dưới có thẩm quyền trực tiếp ký ban hành thông báo.

- Quy ước viết tắt trong Quy trình giải quyết:

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, viết tắt là: “Mẫu số 01”.

+ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, viết tắt là: “Mẫu số 04”.

+ Thông báo bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ, viết tắt là: “Mẫu số 07”.

+ Thông báo trả hồ sơ không giải quyết, viết tắt là: “Mẫu số 08”.

+ Các bước trong quy trình, viết tắt là: “B1, B2, B3...”.

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, viết tắt là: “Trung tâm”.

Mục 1. NHÓM TTHC ĐƯỢC GIẢI QUYẾT LIÊN THÔNG GIỮA SỞ NỘI VỤ VỚI VĂN PHÒNG UBND TỈNH

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

1. Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Thời gian thực hiện: không quá 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian thẩm định của Sở Nội vụ không quá 15 ngày làm việc; thời gian thẩm tra của Văn phòng UBND tỉnh không quá 20 ngày làm việc)

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Phần mềm.

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân; công chức tại Sở Nội vụ

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

B2: Phân công xử lý

Lãnh đạo Sở Nội vụ phân công cho Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ xử lý:

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04);

- Trên phần mềm.

Lãnh đạo Sở Nội vụ

01 ngày làm việc

Hồ sơ

- Mẫu số 04

Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ phân công cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

01 ngày làm việc

B3: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Chuyên viên phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ kiểm tra, thẩm định hồ sơ và quy trình thực hiện của các tổ chức theo quy định hiện hành

- Tham mưu, dự thảo các văn bản liên quan

Chuyên viên phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

10 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo Tờ trình

- Dự thảo Quyết định

B4: Trình Trưởng phòng và lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ xem xét, chuyển trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng

Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

01 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo Tờ trình

- Dự thảo Quyết định

Lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, ký các văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Nội vụ

01 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Tờ trình

- Dự thảo Quyết định

B5:

Gửi hồ sơ liên thông

Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển lại cho Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ để chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư Sở Nội vụ

01 ngày làm việc

Hồ sơ

- Hoàn thiện và gửi hồ sơ liên thông

- Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) cho Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

Tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

B6: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xử lý hồ sơ

Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Hồ sơ

B7: Xử lý hồ sơ

Phòng Nội chính thẩm tra, tham mưu xử lý

Phòng Nội chính

05 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

B8: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Văn phòng UBND tỉnh

03 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

B9: Xem xét, quyết định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND tỉnh

11 ngày làm việc

Quyết định

B10: Phát hành kết quả giải quyết

- Phòng Hành chính - Tổ chức vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả về Sở Nội vụ

Phòng Hành chính - Tổ chức

01 ngày làm việc

Quyết định

B11: Trả kết quả

Chuyên viên của Sở Nội vụ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Nội vụ; công dân, tổ chức

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01.

- Thu Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

2. Tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Thời gian thực hiện: không quá 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian thẩm định của Sở Nội vụ không quá 15 ngày làm việc; thời gian thẩm tra của Văn phòng UBND tỉnh không quá 25 ngày làm việc)

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ,

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Phần mềm.

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân; công chức tại Sở Nội vụ

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

B2: Phân công xử lý

Lãnh đạo Sở Nội vụ phân công cho Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ xử lý:

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04);

- Trên phần mềm.

Lãnh đạo Sở Nội vụ

1/2 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ phân công cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

1/2 ngày làm việc

B3: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Chuyên viên phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ kiểm tra, thẩm định hồ sơ và quy trình thực hiện của các tổ chức theo quy định hiện hành

- Tham mưu, dự thảo các văn bản liên quan

Chuyên viên phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

10 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo Tờ trình

- Dự thảo Quyết định

B4: Trình Trưởng phòng và lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ xem xét, chuyển trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng

Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

02 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo Tờ trình

- Dự thảo Quyết định

Lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, ký các văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Nội vụ

01 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Tờ trình

- Dự thảo Quyết định

B5: Gửi hồ sơ liên thông

Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển lại cho Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ để chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư

Sở Nội vụ

01 ngày làm việc

Hồ sơ

- Hoàn thiện và gửi hồ sơ liên thông

- Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) cho Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

Tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

B6: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xử lý hồ sơ

Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Hồ sơ

B7: Xử lý hồ sơ

Phòng Nội chính tham mưu xử lý

Phòng Nội chính

05 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

B8: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Văn phòng UBND tỉnh

03 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

B9: Xem xét, quyết định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND tỉnh

14 ngày làm việc

Quyết định

B10: Phát hành kết quả giải quyết

- Phòng Hành chính - Tổ chức vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả về Sở Nội vụ

Phòng Hành chính - Tổ chức

01 ngày làm việc

Quyết định

B11: Trả kết quả

Chuyên viên của Sở Nội vụ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Nội vụ; công dân, tổ chức

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01.

- Thu Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

II. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ, QUỸ

* Nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ, gồm:

1. Cho phép thành lập hội quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện

2. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

3. Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

4. Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

5. Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

* Nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực quỹ, gồm:

6. Hợp nhất, sáp nhập, chia tách Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

7. Công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

8. Thay đổi cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Phần mềm.

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân; công chức, viên chức tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Sở Nội vụ xử lý

Công chức, viên chức tại Trung tâm bàn giao hồ sơ giấy cho Bưu điện chuyển

1/2 ngày làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

B3: Phân công xử lý

Lãnh đạo Sở Nội vụ phân công cho Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ xử lý:

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04);

- Trên phần mềm.

Lãnh đạo Sở Nội vụ

01 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ phân công cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

01 ngày làm việc

B4: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Chuyên viên phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ kiểm tra, thẩm định hồ sơ và quy trình thực hiện của các tổ chức theo quy định hiện hành

- Tham mưu, dự thảo các văn bản liên quan

Chuyên viên phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

13 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo Tờ trình

- Dự thảo Quyết định

B5: Trình Trưởng phòng và lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ xem xét, chuyển trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

01 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo Tờ trình

- Dự thảo Quyết định

Lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, ký các văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Nội vụ

02 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Tờ trình

- Dự thảo Quyết định

B6: Gửi hồ sơ liên thông

Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển lại cho Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ để chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư Sở Nội vụ

01 ngày làm việc

Hồ sơ

- Hoàn thiện và gửi hồ sơ liên thông

- Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) cho Trung tâm

Chuyên viên Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

Tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

B7: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm

Trung tâm nhận hồ sơ liên thông, luân chuyển về Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Trung tâm

02 giờ làm việc

- Hồ sơ

- Dự thảo Phiếu chuyển

B8: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công Phòng Nội chính xử lý hồ sơ

Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

- Phiếu chuyển

- Hồ sơ

B9: Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Nội chính thẩm tra, tham mưu xử lý hồ sơ

Phòng Nội chính

05 ngày làm việc

- Dự thảo Quyết định

- Phiếu chuyển

B10: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

- Dự thảo Quyết định

- Phiếu chuyển

B11: Xem xét, quyết định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND tỉnh

02 ngày làm việc

Quyết định

B12: Phát hành kết quả giải quyết

- Phòng Hành chính - Tổ chức vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm.

Phòng Hành chính - Tổ chức

1/2 ngày làm việc

Quyết định

B13: Chuyển kết quả giải quyết

Trung tâm nhận kết quả giải quyết; bàn giao cho Quầy tiếp nhận của Sở Nội vụ

Trung tâm

02 giờ làm việc

Hồ sơ

B14: Trả kết quả

Chuyên viên của Sở Nội vụ tại Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân - Mời công dân đánh giá mức độ hài lòng và kết thúc việc xử lý hồ sơ trên phần mềm

Công chức của Sở Nội vụ; tổ chức, cá nhân

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01.

- Thu Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

* Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ, gồm:

9. Xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước

* Nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực quỹ, gồm:

10. Đổi tên Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

11. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

12. Quỹ bị tạm đình chỉ đề nghị được hoạt động trở lại

13. Quỹ tự giải thể

Tổng thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc kể thừ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Phần mềm.

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân; công chức, viên chức tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Sở Nội vụ xử lý

Công chức, viên chức tại Trung tâm bàn giao hồ sơ giấy cho Bưu điện chuyển

02 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

B3: Phân công xử lý

Lãnh đạo Sở Nội vụ phân công cho Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ xử lý:

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04);

- Trên phần mềm.

Lãnh đạo Sở Nội vụ

01 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ phân công cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

1/2 ngày làm việc

B4: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Chuyên viên phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ kiểm tra, thẩm định hồ sơ và quy trình thực hiện của các tổ chức theo quy định hiện hành

- Tham mưu, dự thảo các văn bản liên quan

Chuyên viên phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

04 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo văn bản tham mưu lãnh đạo Sở

B5: Trình Trưởng phòng và lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ xem xét, chuyển trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

01 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo văn bản tham mưu lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, ký các văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Nội vụ

01 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Tờ trình/ Công văn của Sở

B6: Gửi hồ sơ liên thông

Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển lại cho Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ để chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư Sở Nội vụ

01 ngày làm việc

Hồ sơ

- Hoàn thiện và gửi hồ sơ liên thông

- Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) cho Trung tâm

Chuyên viên Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

Tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

B7: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm

Trung tâm nhận hồ sơ liên thông, luân chuyển về Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Trung tâm

02 giờ làm việc

- Hồ sơ

- Lập Phiếu chuyển

B8: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công Phòng Nội chính xử lý hồ sơ

Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

- Phiếu chuyển

- Hồ sơ

B9: Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Nội chính thẩm tra, tham mưu xử lý hồ sơ

Phòng Nội chính

02 ngày làm việc

- Dự thảo văn bản

- Phiếu chuyển

B10: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận

Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

- Phê duyệt văn bản

- Phiếu chuyển

B11: Xem xét, quyết định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Văn bản chấp thuận

B12: Phát hành kết quả giải quyết

- Phòng Hành chính - Tổ chức vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm.

Phòng Hành chính - Tổ chức

1/2 ngày làm việc

Văn bản

B13: Chuyển kết quả giải quyết

Trung tâm nhận kết quả giải quyết; bàn giao cho Quầy tiếp nhận của Sở Nội vụ

Trung tâm

02 giờ làm việc

Hồ sơ

B14: Trả kết quả

- Chuyên viên của Sở Nội vụ tại Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

- Mời công dân đánh giá mức độ hài lòng và kết thúc việc xử lý hồ sơ trên phần mềm

Công chức của Sở Nội vụ tại Trung tâm; tổ chức, cá nhân

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01.

- Thu Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

14. Cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Thời gian thực hiện: 40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Phần mềm.

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân; công chức, viên chức tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Sở Nội vụ xử lý

Công chức, viên chức tại Trung tâm bàn giao hồ sơ giấy cho Bưu điện chuyển

1/2 ngày làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

B3: Phân công xử lý

Lãnh đạo Sở Nội vụ phân công cho Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ xử lý:

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04);

- Trên phần mềm.

Lãnh đạo Sở Nội vụ

02 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ phân công cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

02 ngày làm việc

B4: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Chuyên viên phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ kiểm tra, thẩm định hồ sơ và quy trình thực hiện của các tổ chức theo quy định hiện hành

- Tham mưu, dự thảo các văn bản liên quan

Chuyên viên phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

18 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo Tờ trình

- Dự thảo Giấy phép

B5: Trình Trưởng phòng và lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ xem xét, chuyển trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng

Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

02 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Duyệt dự thảo văn bản tham mưu lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, ký các văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Nội vụ

02 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Tờ trình

- Dự thảo Giấy phép

B6: Gửi hồ sơ liên thông

Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển lại cho Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ để chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư Sở Nội vụ

01 ngày làm việc

Hồ sơ

- Hoàn thiện và gửi hồ sơ liên thông

- Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) cho Trung tâm

Chuyên viên Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

Tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

B7: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm

Trung tâm nhận hồ sơ liên thông, luân chuyển về Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Trung tâm

02 giờ làm việc

- Hồ sơ

- Lập Phiếu chuyển

B8: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công Phòng Nội chính xử lý hồ sơ

Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

- Phiếu chuyển

- Hồ sơ

B9: Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Nội chính thẩm tra, tham mưu xử lý hồ sơ

Phòng Nội chính

05 ngày làm việc

- Dự thảo văn bản

- Phiếu chuyển

B10: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày làm việc

- Phê duyệt văn bản

- Phiếu chuyển

B11: Xem xét, quyết định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

Giấy phép

B12: Phát hành kết quả giải quyết

- Phòng Hành chính - Tổ chức vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm.

Phòng Hành chính - Tổ chức

1/2 ngày làm việc

Giấy phép

B13: Chuyển kết quả giải quyết

Trung tâm nhận kết quả giải quyết; bàn giao cho Quầy tiếp nhận của Sở Nội vụ

Trung tâm

02 giờ làm việc

Hồ sơ

B14: Trả kết quả

- Chuyên viên của Sở Nội vụ tại Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

- Mời công dân đánh giá mức độ hài lòng và kết thúc việc xử lý hồ sơ trên phần mềm

Công chức tại Trung tâm; công dân

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01.

- Thu Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

III. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

* Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến việc công nhận, thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đăng ký pháp nhân của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

1. Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

2. Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

3. Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh,

Thời gian thực hiện không quá 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Phần mềm.

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân; công chức, viên chức tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh) xử lý.

Công chức, viên chức tại Trung tâm bàn giao hồ sơ giấy cho Bưu điện chuyển

1/2 ngày

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

B3: Phân công xử lý

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh phân công cho phòng chuyên môn xử lý:

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04);

- Trên phần mềm.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh

02 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

B4: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Chuyên viên phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành

- Tham mưu, dự thảo các văn bản liên quan

- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các ngành, địa phương có liên quan (nếu có)

Phòng chuyên môn

30 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo Phiếu trình

- Dự thảo Quyết định

- Văn bản lấy ý kiến (nếu có)

B5: Trình lãnh đạo Ban Tôn giáo và lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Ban Tôn giáo xem xét kết quả tham mưu giải quyết của phòng chuyên môn, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

02 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo Phiếu trình

- Dự thảo Quyết định

Lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, phê duyệt kết quả tham mưu giải quyết của Ban Tôn giáo, trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Nội vụ

02 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Phiếu trình

- Dự thảo Quyết định

B6: Gửi hồ sơ liên thông

Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển lại cho phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo tỉnh để chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư Sở Nội vụ

02 ngày

Hồ sơ

 

- Hoàn thiện và gửi hồ sơ liên thông

- Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) cho Trung tâm

Phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo tỉnh

Tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

B7: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm

Trung tâm nhận hồ sơ liên thông, luân chuyển về Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Trung tâm

02 giờ

- Hồ sơ

- Dự thảo Phiếu chuyển

B8: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công Phòng Nội chính xử lý hồ sơ

Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

- Phiếu chuyển

- Hồ sơ

B9: Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Nội chính thẩm tra, tham mưu xử lý hồ sơ

Phòng Nội chính

05 ngày

- Dự thảo Quyết định

- Phiếu chuyển

- Thông báo (đối với trường hợp không đồng ý)

B10: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

- Dự thảo Quyết định

- Phiếu chuyển

- Thông báo (đối với trường hợp không đồng ý)

B11: Xem xét, quyết định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND tỉnh

11 ngày

- Quyết định

- Thông báo (đối với trường hợp không đồng ý)

B12: Phát hành kết quả giải quyết

- Phòng Hành chính - Tổ chức vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm.

Phòng Hành chính - Tổ chức

01 ngày

- Quyết định

- Thông báo (đối với trường hợp không đồng ý)

B13: Chuyển kết quả giải quyết

Trung tâm nhận kết quả giải quyết; bàn giao cho Quầy tiếp nhận của Sở Nội vụ

Trung tâm

02 giờ

Hồ sơ

B14: Trả kết quả

- Chuyên viên của Sở Nội vụ tại Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

- Mời công dân đánh giá mức độ hài lòng và kết thúc việc xử lý hồ sơ trên phần mềm

Công chức tại Trung tâm; công dân

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01

- Thu Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền)

* Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến việc giải thể, tự giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc:

4. Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương.

5. Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức.

Thời gian thực hiện không quá 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Phần mềm.

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân; công chức, viên chức tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh) xử lý.

Công chức, viên chức tại Trung tâm bàn giao hồ sơ giấy cho Bưu điện chuyển

1/2 ngày

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

B3: Phân công xử lý

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh phân công cho phòng chuyên môn xử lý:

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04);

- Trên phần mềm.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh

02 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

B4: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Chuyên viên phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành

- Tham mưu, dự thảo các văn bản liên quan

- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các ngành, địa phương có liên quan (nếu có)

Phòng chuyên môn

18 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo Tờ trình

- Văn bản lấy ý kiến (nếu có)

B5: Trình lãnh đạo Ban Tôn giáo và lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Ban Tôn giáo xem xét kết quả tham mưu giải quyết của phòng chuyên môn, Trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

02 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo Tờ trình tham mưu lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, phê duyệt kết quả tham mưu giải quyết của Ban Tôn giáo, trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Nội vụ

02 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Tờ trình

B6: Gửi hồ sơ liên thông

Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển lại cho phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo tỉnh để chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư Sở Nội vụ

01 ngày

Hồ sơ

- Hoàn thiện và gửi hồ sơ liên thông

- Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) cho Trung tâm

Phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo tỉnh

Tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

B7: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm

Trung tâm nhận hồ sơ liên thông, luân chuyển về Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Trung tâm

02 giờ

- Hồ sơ

- Lập Phiếu chuyển

B8: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công Phòng Nội chính xử lý hồ sơ

Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

- Phiếu chuyển

- Hồ sơ

B9: Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Nội chính thẩm tra, tham mưu xử lý hồ sơ

Phòng Nội chính

04 ngày

- Dự thảo văn bản chấp thuận/không chấp thuận

- Phiếu chuyển

B10: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

- Dự thảo văn bản chấp thuận/không chấp thuận

- Phiếu chuyển

B11: Xem xét, quyết định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND tỉnh

10 ngày

Văn bản chấp thuận/không chấp thuận

B12: Phát hành kết quả giải quyết

- Phòng Hành chính - Tổ chức vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm.

Phòng Hành chính - Tổ chức

01 ngày

Văn bản

B13: Chuyển kết quả giải quyết

Trung tâm nhận kết quả giải quyết; bàn giao cho Quầy tiếp nhận của Sở Nội vụ

Trung tâm

02 giờ

Hồ sơ

B14: Trả kết quả

- Chuyên viên của Sở Nội vụ tại Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

- Mời công dân đánh giá mức độ hài lòng và kết thúc việc xử lý hồ sơ trên phần mềm

Công chức tại Trung tâm; công dân

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01.

- Thu Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

* Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến việc sửa đổi hiến chương, thay đổi tên, thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; việc sinh hoạt, hoạt động tôn giáo liên quan đến tổ chức, cá nhân là người nước ngoài, người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích:

6. Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

7. Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích.

8. Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

9. Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh.

10. Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh.

11. Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

12. Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Thời gian thực hiện không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Phần mềm.

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân; công chức, viên chức tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh) xử lý.

Công chức, viên chức tại Trung tâm bàn giao hồ sơ giấy cho Bưu điện chuyển

1/2 ngày

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

B3: Phân công xử lý

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh phân công cho phòng chuyên môn xử lý:

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04);

- Trên phần mềm.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh

01 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

B4: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Chuyên viên phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành

- Tham mưu, dự thảo các văn bản liên quan

- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các ngành, địa phương có liên quan (nếu có)

Phòng chuyên môn

10 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo Tờ trình

- Văn bản lấy ý kiến (nếu có)

B5: Trình lãnh đạo Ban Tôn giáo và lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Ban Tôn giáo xem xét kết quả tham mưu giải quyết của phòng chuyên môn, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

02 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo Tờ trình tham mưu lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, phê duyệt kết quả tham mưu giải quyết của Ban Tôn giáo, trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Nội vụ

02 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo Tờ trình

B6: Gửi hồ sơ liên thông

Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển lại cho phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo tỉnh để chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư Sở Nội vụ

01 ngày

Hồ sơ

- Hoàn thiện và gửi hồ sơ liên thông

- Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) cho Trung tâm

Phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo tỉnh

Tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

B7: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm

Trung tâm nhận hồ sơ liên thông, luân chuyển về Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Trung tâm

02 giờ

- Hồ sơ

- Lập Phiếu chuyển

B8: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công Phòng Nội chính xử lý hồ sơ

Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

- Phiếu chuyển

- Hồ sơ

B9: Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Nội chính thẩm tra, tham mưu xử lý hồ sơ

Phòng Nội chính

03 ngày

- Dự thảo văn bản chấp thuận/không chấp thuận

- Phiếu chuyển

B10: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

- Dự thảo văn bản chấp thuận/không chấp thuận

- Phiếu chuyển

B11: Xem xét, quyết định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND tỉnh

06 ngày

Văn bản chấp thuận/không chấp thuận

B12: Phát hành kết quả giải quyết

- Phòng Hành chính - Tổ chức vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm.

Phòng Hành chính - Tổ chức

01 ngày

Văn bản

B13: Chuyển kết quả giải quyết

Trung tâm nhận kết quả giải quyết; bàn giao cho Quầy tiếp nhận của Sở Nội vụ

Trung tâm

02 giờ

Hồ sơ

B14: Trả kết quả

- Chuyên viên của Sở Nội vụ tại Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

- Mời công dân đánh giá mức độ hài lòng và kết thúc việc xử lý hồ sơ trên phần mềm

Công chức tại Trung tâm; công dân

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01.

- Thu Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền)

IV. LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

1. Đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh (thành tích hàng năm)

2. Đề nghị tặng Cờ thi đua cấp tỉnh

3. Đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

4. Đề nghị tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

5. Đề nghị tặng thưởng Bằng khen tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

6. Đề nghị tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

7. Đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất

8. Đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh cho gia đình

9. Đề nghị tặng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại

Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Phần mềm.

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân; công chức, viên chức tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng tỉnh) xử lý.

Công chức, viên chức tại Trung tâm bàn giao hồ sơ giấy cho Bưu điện chuyển

02 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

B3: Phân công xử lý

Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh phân công cho phòng chuyên môn xử lý:

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04);

- Trên phần mềm.

Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh

01 ngày làm việc

- Hồ sơ

 Mẫu số 04

B4: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Chuyên viên phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành

- Tham mưu, dự thảo các văn bản liên quan

- Trình lãnh đạo xem xét hồ sơ

Phòng chuyên môn

10 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo Phiếu trình

- Dự thảo Quyết định

B5: Trình lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng và lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh xem xét, phê duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng

01 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Phiếu trình

- Dự thảo Quyết định

Lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, ký ban hành Công văn trình khen thưởng, ký dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Nội vụ

01 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo Quyết định

B6: Gửi hồ sơ liên thông

Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển lại cho phòng chuyên môn của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh để chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư Sở Nội vụ

01 ngày làm việc

Hồ sơ

- Hoàn thiện và gửi hồ sơ liên thông

- Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) cho Trung tâm

Ban Thi đua khen thưởng tỉnh

Tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

B7: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm

Trung tâm nhận hồ sơ liên thông, luân chuyển về Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Trung tâm

02 giờ làm việc

- Hồ sơ

- Lập Phiếu chuyển

B8: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công Phòng Nội chính xử lý hồ sơ

Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

- Phiếu chuyển

- Hồ sơ

B9: Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Nội chính thẩm tra, tham mưu xử lý hồ sơ

Phòng Nội chính

02 ngày làm việc

- Dự thảo Quyết định

- Phiếu chuyển

B10: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

- Dự thảo Quyết định

- Phiếu chuyển

B11: Xem xét, quyết định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND tỉnh

05 ngày làm việc

Quyết định

B12: Phát hành kết quả giải quyết

- Phòng Hành chính - Tổ chức vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm.

Phòng Hành chính - Tổ chức

01 ngày làm việc

Quyết định

B13: Chuyển kết quả giải quyết

Trung tâm nhận kết quả giải quyết; bàn giao cho Quầy tiếp nhận của Sở Nội vụ

Trung tâm

02 giờ làm việc

Hồ sơ

B14: Trả kết quả

- Chuyên viên của Sở Nội vụ tại Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

- Mời công dân đánh giá mức độ hài lòng và kết thúc việc xử lý hồ sơ trên phần mềm

Công chức tại Trung tâm; công dân

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01

- Thu Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền)

Mục 2. NHÓM TTHC ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI SỞ NỘI VỤ

I. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

1. Đề nghị Cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

Thời gian thực hiện không quá 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Phần mềm.

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân; công chức, viên chức tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh) xử lý.

Công chức, viên chức tại Trung tâm bàn giao hồ sơ giấy cho Bưu điện chuyển

1/2 ngày

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

B3: Phân công xử lý

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh phân công cho phòng chuyên môn xử lý:

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04);

- Trên phần mềm.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh

03 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

B4: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Chuyên viên phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành

- Tham mưu, dự thảo các văn bản liên quan

- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các ngành, địa phương có liên quan (nếu có)

Phòng chuyên môn

48 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Phiếu trình

- Dự thảo Quyết định

- Văn bản lấy ý kiến (nếu có)

B5: Trình lãnh đạo Ban Tôn giáo và lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Ban Tôn giáo xem xét kết quả tham mưu giải quyết của phòng chuyên môn, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

03 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo văn bản tham mưu lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, ký duyệt hồ sơ trình của Ban Tôn giáo

Lãnh đạo Sở Nội vụ

03 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

B6: Chuyển hồ sơ đến Trung tâm để trả kết quả

Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển lại cho phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo tỉnh

Văn thư

Sở Nội vụ

02 ngày

Hồ sơ

- Hoàn thiện và gửi hồ sơ đến Trung tâm để trả kết quả

- Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) cho Trung tâm

Phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo tỉnh

B14: Trả kết quả

- Chuyên viên của Sở Nội vụ tại Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

- Mời công dân đánh giá mức độ hài lòng và kết thúc việc xử lý hồ sơ trên phần mềm

Công chức tại Trung tâm; công dân

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01.

- Thu Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

* Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo, giảng đạo, tổ chức cuộc lễ, đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

2. Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo.

3. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

4. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh.

5. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh.

Thời gian thực hiện không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Phần mềm.

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân; công chức, viên chức tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04.

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh) xử lý.

Công chức, viên chức tại Trung tâm bàn giao hồ sơ giấy cho Bưu điện chuyển

1/2 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

B3: Phân công xử lý

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh phân công cho phòng chuyên môn xử lý:

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04);

- Trên phần mềm.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh

01 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

B4: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Chuyên viên phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành

- Tham mưu, dự thảo các văn bản liên quan

- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các ngành, địa phương có liên quan (nếu có)

Phòng chuyên môn

20 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Phiếu trình

- Dự thảo Quyết định

- Văn bản lấy ý kiến (nếu có)

B5: Trình lãnh đạo Ban Tôn giáo và lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Ban Tôn giáo xem xét kết quả tham mưu giải quyết của phòng chuyên môn, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

03 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo văn bản tham mưu lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, ký duyệt hồ sơ trình của Ban Tôn giáo

Lãnh đạo Sở Nội vụ

02 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

B6: Chuyển hồ sơ đến Trung tâm để trả kết quả

Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển lại cho phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo tỉnh

Văn thư Sở Nội vụ

02 ngày

Hồ sơ

- Hoàn thiện và gửi hồ sơ đến Trung tâm để trả kết quả

- Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) cho Trung tâm

Phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo tỉnh

B14: Trả kết quả

- Chuyên viên của Sở Nội vụ tại Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

- Mời công dân đánh giá mức độ hài lòng và kết thúc việc xử lý hồ sơ trên phần mềm

Công chức tại Trung tâm; công dân

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01.

- Thu Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

* Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến việc đăng ký bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

6. Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

7. Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

Thời gian thực hiện không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Phần mềm.

- Quét scan va lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân; công chức, viên chức tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh) xử lý.

Công chức, viên chức tại Trung tâm bàn giao hồ sơ giấy cho Bưu điện chuyển

1/2 ngày

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

B3: Phân công xử lý

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh phân công cho phòng chuyên môn xử lý:

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04);

- Trên phần mềm.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh

01 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

B4: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Chuyên viên phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành

- Tham mưu, dự thảo các văn bản liên quan

- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các ngành, địa phương có liên quan (nếu có)

Phòng chuyên môn

12 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Phiếu trình

- Dự thảo Quyết định

- Văn bản lấy ý kiến (nếu có)

B5: Trình lãnh đạo Ban Tôn giáo và lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Ban Tôn giáo xem xét kết quả tham mưu giải quyết của phòng chuyên môn, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

02 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo văn bản tham mưu lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, ký duyệt hồ sơ trình của Ban Tôn giáo

Lãnh đạo Sở Nội vụ

03 ngày

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

B6: Chuyên hồ sơ đến Trung tâm để trả kết quả

Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển lại cho phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo tỉnh

Văn thư Sở Nội vụ

01 ngày

Hồ sơ

- Hoàn thiện và gửi hồ sơ đến Trung tâm để trả kết quả

- Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) cho Trung tâm

Phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo tỉnh

B14: Trả kết quả

- Chuyên viên của Sở Nội vụ tại Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

- Mời công dân đánh giá mức độ hài lòng và kết thúc việc xử lý hồ sơ trên phần mềm

Công chức tại Trung tâm; công dân

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01

- Thu Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền)

* Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến việc thông báo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

8. Thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

9. Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức.

10. Thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định 162/2017/NĐ-CP.

11. Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

12. Thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

13. Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

14. Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

15. Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

16. Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

17. Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

18. Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

19. Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

20. Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

21. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

22. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

23. Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

Thời gian thực hiện 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Phần mềm,

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân; công chức, viên chức tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh) xử lý.

Công chức, viên chức tại Trung tâm bàn giao hồ sơ giấy cho Bưu điện chuyển

01 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

B3: Phân công xử lý

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh phân công cho phòng chuyên môn xử lý:

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04);

- Trên phần mềm.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh

01 giờ làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

B4: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Chuyên viên phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành

- Tham mưu, dự thảo các văn bản liên quan

Phòng chuyên môn

02 giờ làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo Văn bản chấp thuận

B5: Trình lãnh đạo Ban Tôn giáo và lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Ban Tôn giáo xem xét kết quả tham mưu giải quyết của phòng chuyên môn, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

01 giờ làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo Văn bản chấp thuận

Lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, ký duyệt hồ sơ trình của Ban Tôn giáo

Lãnh đạo Sở Nội vụ

01 giờ làm việc

- Văn bản chấp thuận

- Mẫu số 04

B6: Chuyển hồ sơ đến Trung tâm để trả kết quả

Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển lại cho phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo tỉnh

Văn thư Sở Nội vụ

01 giờ làm việc

Văn bản chấp thuận

- Hoàn thiện và gửi hồ sơ đến Trung tâm để trả kết quả

- Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) cho Trung tâm

Phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo tỉnh

B14: Trả kết quả

- Chuyên viên của Sở Nội vụ tại Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

- Mời công dân đánh giá mức độ hài lòng và kết thúc việc xử lý hồ sơ trên phần mềm

Công chức tại Trung tâm; công dân

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01

- Thu Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền)

II. LĨNH VỰC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

1. Đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

Thời gian thực hiện không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Phần mềm.

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân; công chức, viên chức tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) xử lý.

Công chức, viên chức tại Trung tâm bàn giao hồ sơ giấy cho Bưu điện chuyển

1/2 ngày làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

B3: Phân công xử lý

Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ phân công cho phòng chuyên môn xử lý:

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04);

- Trên phần mềm.

Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ

01 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

B4: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Chuyên viên phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành

- Tham mưu, dự thảo các văn bản liên quan

Phòng chuyên môn

08 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Dự thảo Phiếu trình

- Dự thảo văn bản cấp chứng chỉ hành nghề

B5: Trình lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ và lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ xem xét kết quả tham mưu giải quyết của phòng chuyên môn, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ

02 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Mẫu số 04

- Phiếu trình

- Dự thảo văn bản cấp chứng chỉ hành nghề

Lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, ký duyệt hồ sơ trình của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Lãnh đạo Sở Nội vụ

02 ngày làm việc

- Văn bản cấp chứng chỉ hành nghề

- Mẫu số 04

B6: Chuyển hồ sơ đến Trung tâm để trả kết quả

Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển lại cho phòng chuyên môn của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh

Văn thư Sở Nội vụ

01 ngày làm việc

Văn bản cấp chứng chỉ hành nghề

- Hoàn thiện và gửi hồ sơ đến Trung tâm để trả kết quả

- Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) cho Trung tâm

Phòng chuyên môn của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh

B14: Trả kết quả

- Chuyên viên của Sở Nội vụ tại Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

- Mời công dân đánh giá mức độ hài lòng và kết thúc việc xử lý hồ sơ trên phần mềm

Công chức tại Trung tâm; công dân

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01

- Thu Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền)

2. Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọc

Trường hợp 1: Thời gian thực hiện không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với tài liệu sử dụng rộng rãi.

Trường hợp 2: Thời gian thực hiện không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với tài liệu hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý, hiếm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

- Độc giả - Viên chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Trong giờ hành chính

- Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu

B2: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Đăng ký độc giả vào sổ; hướng dẫn độc giả tra tìm tài liệu và viết Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu.

- Trình hồ sơ đề nghị sử dụng tài liệu cho Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Viên chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử

04 giờ làm việc

- Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu

- Hồ sơ

B3a: Duyệt hồ sơ (Trường hợp 1)

Duyệt hồ sơ đề nghị sử dụng tài liệu sử dụng rộng rãi

Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử

02 giờ làm việc

Hồ sơ

B3b: Duyệt hồ sơ (Trường hợp 2)

Xem xét, trình cấp thẩm quyền duyệt hồ sơ đề nghị sử dụng tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý, hiếm

Lãnh đạo Sở Nội vụ/lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

Hồ sơ

B4: Trả kết quả

- Giao tài liệu cho độc giả sử dụng.

- Độc giả kiểm tra tài liệu và ký nhận vào Sổ giao nhận tài liệu.

- Viên chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử - Độc giả

Trong giờ hành chính

Các hồ sơ, văn bản, tài liệu độc giả yêu cầu.

3. Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

- Trường hợp 1: Thời gian thực hiện không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với tài liệu đã sao, chứng thực thuộc diện sử dụng rộng rãi.

- Trường hợp 2: Thời gian thực hiện không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với tài liệu đã sao, chứng thực thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý, hiếm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân - Viên chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Trong giờ hành chính

Phiếu yêu cầu sao tài liệu/Phiếu yêu cầu chứng thực

B2: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Trình hồ sơ đề nghị sao tài liệu/Xử lý, trình hồ sơ đề nghị chứng thực cho Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử phê duyệt

Viên chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử

04 giờ làm việc

Hồ sơ đề nghị sao tài liệu/Hồ sơ đề nghị chứng thực

B3a: Duyệt hồ sơ (Trường hợp 1)

Duyệt hồ sơ đề nghị sao tài liệu/Duyệt hồ sơ đề nghị chứng thực cho tổ chức, cá nhân

Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử

02 giờ làm việc

Hồ sơ

B3b: Duyệt hồ sơ (Trường hợp 2)

Xem xét, trình cấp thẩm quyền duyệt hồ sơ đề nghị sao tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, đặc biệt quý hiếm/Xem xét, trình cấp thẩm quyền duyệt hồ sơ đề nghị chứng thực thuộc diện hạn chế sử dụng, đặc biệt quý hiếm cho tổ chức, cá nhân

Lãnh đạo Sở Nội vụ/lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

Hồ sơ

B4: Trả kết quả

Giao hồ sơ đề nghị sao tài liệu/Giao hồ sơ đề nghị chứng thực cho cho tổ chức, cá nhân

- Viên chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử

- Tổ chức, cá nhân

Trong giờ hành chính

Các hồ sơ, văn bản, tài liệu tổ chức, cá nhân yêu cầu