Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1272/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số: 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số: 1296/TTr-SGDĐT ngày 23/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Ngày tựu trường:

- Giáo dục Mầm non và cấp Tiểu học: 20/8/2018.

- Cấp Trung học cơ sở (THCS) và cấp Trung học phổ thông (THPT): 13/8/2018.

- Giáo dục thường xuyên: 27/8/2018.

2. Ngày khai giảng năm học: 05/9/2018 (thứ Tư).

3. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II:

- Học kỳ I: Giáo dục Mầm non và cấp Tiểu học từ ngày 27/8/2018 đến ngày 04/01/2019; cấp THCS và cấp THPT từ ngày 20/8/2018 đến ngày 05/01/2019; giáo dục thường xuyên từ ngày 06/9/2018 đến ngày 05/01/2019, cụ thể:

+ Giáo dục Mầm non: Có ít nhất 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp Tiểu học: Có ít nhất 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp THCS và THPT: Có ít nhất 19 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Giáo dục thường xuyên: Có ít nhất 16 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác.

- Học kỳ II: Các bậc học, cấp học bắt đầu từ ngày 07/01/2019 đến ngày 25/5/2019, cụ thể:

+ Giáo dục Mầm non: Có ít nhất 17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp Tiểu học: Có ít nhất 17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp THCS và THPT: Có ít nhất 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Giáo dục thường xuyên: Có ít nhất 16 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác.

4. Ngày kết thúc năm học: Trước 31/5/2019.

5. Thi học sinh giỏi, thi THPT quốc gia:

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh THCS: Tổ chức trong tháng 02/2019.

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT: Tổ chức trong tháng 3/2019.

- Thi THPT quốc gia năm 2019, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Theo văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2019.

7. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học năm học 2019 - 2020 trước ngày 31/7/2019.

8. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của các đơn vị.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Căn cứ vào các quy định tại Điều 1 của Quyết định này, chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đúng quy định.

- Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

- Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt. Thực hiện chế độ báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng