Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1265/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 29 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI XÃ GIA HƯNG, HUYỆN GIA VIỄN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 352/TTr-STNMT ngày 26/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, như sau:

(Có bảng phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, VP3;
NA/137

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ GIA HƯNG, HUYỆN GIA VIỄN

(Kèm theo Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT

Loại đất, vị trí

Giá khởi điểm đấu giá (đồng/m2)

1

Đất ở, các lô đất bám đường Vua Đinh (Khu Nhong Nhỏng) xã Gia Hưng, 24 lô, từ lô C18 ÷ C35; D1 ÷ D6 theo mặt bằng quy hoạch chi tiết được phê duyệt tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND huyện Gia Viễn

800.000

2

Đất ở, các lô đất thuộc khu dân cư còn lại (Khu Nhong Nhỏng) xã Gia Hưng, 59 lô, từ lô D7÷D42; NV57 ÷ NV62; C1 ÷ C17, theo mặt bằng quy hoạch chi tiết được phê duyệt tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND huyện Gia Viễn

600.000

3

Đất ở, các lô đất thuộc đoạn Đê tả sông Hoàng Long (Mặt đường khu Chợ Viến) xã Gia Hưng, 06 lô từ lô A1÷A6 theo mặt bằng quy hoạch chi tiết được phê duyệt tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND huyện Gia Viễn

1.800.000

4

Đất ở, các lô đất thuộc khu dân cư còn lại (Sau Chợ Viến) xã Gia Hưng, 13 lô từ lô A7÷A19, theo mặt bằng quy hoạch chi tiết được phê duyệt tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND huyện Gia Viễn

900.000

(Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng).