Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1138/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 05 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI XÃ VĂN PHÚ, HUYỆN NHO QUAN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 281/TTr-STNMT ngày 23/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan (vị trí theo mặt bằng quy hoạch chi tiết kèm theo Quyết định số 4149/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND huyện Nho Quan), với mức giá như sau:

1. Vị trí 1: 09 lô đất (từ lô số 01 đến lô số 09), khu Đông Phương Hồng, bám đường 12B, đoạn từ đường vào Công ty may Văn Phú đến đường Phùng Thượng: 1.200.000 đồng/m2.

2. Vị trí 2: 28 lô đất (từ lô số 01 đến lô số 28), khu cầu Sang Trên, bám đường 12B, đoạn từ đường vào Công ty may Văn Phú đến đường Phùng Thượng: 1.200.000 đồng/m2.

3. Vị trí 3: 37 lô đất (từ lô số 01 đến lô số 37), khu Nam đường Phượng Các đi cầu Soi, bám đường 12B, đoạn từ đường vào Công ty may Văn Phú đến đường Phùng Thượng: 1.500.000 đồng/m2.

4. Vị trí 4: 10 lô đất (từ lô số 01 đến lô số 10), khu Bắc ông Thân, bám đường 12B, đoạn từ đường vào Công ty may Văn Phú đến đường Phùng Thượng: 1.500.000 đồng/m2.

5. Vị trí 5: 12 lô, (từ lô số 01 đến lô số 12), khu cầu Liệu Trên, bám đường 12B, đoạn từ đường rẽ làng Bến - Văn Phương đến trường trung học Văn Phú: 1.500.000 đồng/m2.

(Vị trí đấu giá quyền sử dụng đất không phải đầu tư cơ sở hạ tầng, sử dụng hạ tầng có sẵn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Nho Quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, VP3;
kh 172

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch