Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1262/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 01 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH CHỈ THỊ SỐ 19/2007/CT-UBND NGÀY 18/7/2007 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ HỘI, LỄ KỶ NIỆM, LỄ ĐÓN NHẬN CÁC DANH HIỆU

Do sơ suất trong khâu đánh máy, Uỷ ban nhân dân tỉnh đính chính một số sai sót trong Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ đón nhận các danh hiệu.

Nội dung tại mục 1, trang 1, hàng thứ bảy từ dưới lên:

- Đã viết là: “ngày 18 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ”.

- Nay sửa lại là: “ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ”.

Nội dung tại mục 1, trang 1, hàng thứ 6 từ dưới lên:

- Đã viết là: “ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về nghi thức Nhà nước trong lễ mít tinh, lễ kỷ niệm”.

- Nay sửa lại là: “ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm”.

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ đón nhận các danh hiệu và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
UỶ VIÊN-CHÁNH VĂN PHÒNG
Huỳnh Thanh Hiếu