Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 126/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2004 CHO VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
(VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;
- Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004 ;
- Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2004 ;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố, Khoá VI, thông qua về dự toán và phân bổ ngân sách ;
- Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 769/TC-HCSN ngày 20 tháng 02 năm 2004 về bổ sung dự toán kinh phí năm 2004 của Văn phòng Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2004 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, phần kinh phí hoạt động của Văn phòng Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, với số tiền 250 (hai trăm năm mươi) triệu đồng, để chi tổng kết hoạt động nhiệm kỳ và khen thưởng cho các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 2.- Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2004, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố (Văn phòng Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố) gửi cơ quan Tài chính đồng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát, thanh toán. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3.- Quyết định này thay thế cho Quyết định số 64/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân