Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1258/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 27 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN BỔ HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA DO TRUNG ƯƠNG CẤP ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-UB ngày 04/8/2016 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn về việc cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Xét đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 31/TTr-BCH ngày 16/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ và cấp trang bị phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn do Trung ương cấp tại Quyết định số 404/QĐ-UB ngày 04/8/2016 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho các đơn vị. (Có biểu chi tiết đính kèm)

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp nhận số hàng trên và tổ chức bàn giao cho các đơn vị có tên tại Điều 1 xong trước ngày 15/10/2016.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận hàng hỗ trợ, hạch toán tài sản và quản lý sử dụng đảm bảo đúng mục đích, phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- Cục dự trữ Quốc gia khu vực Hà Nam Ninh;
- Chi cục Đê điều;
- Lưu VT, VP3, VP5.
QĐ.bh77

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đi
nh Chung Phụng

 

PHÂN BỔ HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA PHỤC VỤ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ SỰ CỐ THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
(Kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh)

STT

Đơn vị đăng ký

Phao áo cứu sinh (chiếc)

Phao tròn cứu sinh (chiếc)

Nhà bạt nhẹ 16 m2 (bộ)

Bè cứu sinh nhẹ (chiếc)

1

Bộ CHQS tỉnh

100

150

8

2

2

Bộ Chỉ huy BĐBP

200

350

7

2

3

Công an tỉnh

150

350

8

2

4

Sở Giao thông

50

50

2

1

5

Huyện Gia Viễn

100

150

3

1

6

Huyện Yên Mô

50

50

1

1

7

Huyện Hoa Lư

50

50

1

1

8

Huyện Yên Khánh

50

100

1

1

9

Huyện Nho Quan

100

150

5

2

10

Thành phố Tam Điệp

50

50

1

1

11

Huyện Kim Sơn

100

50

3

1

Tổng

1.000

1.500

40

15