Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1257/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP HÓA CHẤT KHỬ KHUẨN TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại các văn bản: số 1236/BC-BYT ngày 05 tháng 8 năm 2020, số 1240/TTr-BYT ngày 06 tháng 8 năm 2020; ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 9746/BTC-TCDT ngày 13 tháng 8 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xuất cấp không thu tiền 02 tấn Chloramin B và 07 triệu viên Aquatabs 67mg từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể:

- Tỉnh Quảng Nam: 01 tấn Chloramine B;

- Bộ Y tế (để hỗ trợ khẩn cấp hóa chất cho các địa phương, các vùng trọng điểm): 01 tấn Chloramin B và 07 triệu viên Aquatabs 67mg.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo; thực hiện quản lý, xuất cấp, phân bổ và sử dụng hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Y tế, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các đơn vị hên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Đức Đam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KGVX, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc