Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1255/2004/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TƯ VẤN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ DỰ ÁN NÂNG CẤP CẢI TẠO MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ - WB4

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Văn bản số 1245/CP-CN ngày 16/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép đầu tư Dự án "Nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ" sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (Dự án WB4);
Căn cứ Quyết định số 3056/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2003 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư Dự án WB4;
Xét tờ trình số 555/XDCB-WB4 ngày 17/3/2004 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc đề xuất thành lập Ban Tư vấn Quản lý và Bảo trì đường bộ - Dự án WB4;
Căn cứ đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tư vấn về công tác Quản lý và Bảo trì đường bộ cho Dự án "Nâng cấp Cải tạo mạng lưới đường bộ" – WB4 sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới với các thành phần tham gia như sau:

1. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến, Trưởng Ban.

2. Ông Lê Vạn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Phó Ban thường trực.

3. Ông Hà Khắc Hảo, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Ủy viên.

4. Ông Nguyễn Đỗ Hiệp, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường bộ 2, Ủy viên.

5. Ông Trần Mạnh Cường, Trưởng phòng - Vụ Kinh tế đối ngoại – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

6. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Trưởng phòng - Vụ Tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính, Ủy viên.

7. Ông Đặng Anh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên.

8. Ông Nguyễn Viết Lý, Trưởng phòng Kiểm toán Đầu tư dự án 1 - Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên.

9. Ông Nguyễn Quang Mạnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tây, Ủy viên.

10. Ông Vũ Anh Dũng, Trưởng Ban Hội viên và Đào tạo – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Võ Liễu, Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam, Ủy viên.

12. Ông Lê Anh Dũng, Phó Ban Xã hội – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên.

13. Ông Khuất Quang Tiến, Phó Ban Xây dựng - Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Ủy viên.

14. Ông Đỗ Đức Khiêm, Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên.

15. Ông Trần Quốc Tuyển, Trưởng phòng Giao thông Nông thôn - Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Ủy viên.

Điều 2. Ban Tư vấn có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về các vấn đề liên quan đến quản lý và bảo trì đường bộ. Kiến nghị Bộ trưởng thông qua và thực hiện các mô hình và thông lệ tốt nhất về quản lý, phân bổ vốn, giải ngân, thanh quyết toán và kiểm toán vốn cho hoạt động bảo trì đường bộ tại Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng trên Công báo.

Điều 4. Các thành viên của Ban Tư vấn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Đào Đình Bình