Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1254/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẶC THÙ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP, ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; quan điểm chỉ đạo điều hành của Chính phủ tại Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 10/8/2020 vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 vừa tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, không để đứt gãy các hoạt động kinh tế - xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 3455/TTr-CAT-PV01 (AN) ngày 24/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng các biện pháp đặc thù phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Các hoạt động được phép thực hiện bình thường:

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Ăn, uống, cà phê; các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch, tắm biển, bể bơi, trung tâm (sân) thể thao, các cơ sở giáo dục được phép hoạt động (không tổ chức sự kiện).

- Việc cưới hỏi, viếng tang, liên hoan, tân gia... khuyến cáo thực hiện đơn giản, văn minh, tiến bộ, không tập trung quá 50 người vào cùng một thời điểm.

- Các cuộc họp, hội nghị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Hoạt động vận chuyển hành khách nội tỉnh, liên tỉnh được hoạt động và phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải (trừ Điểm b Khoản 2 Điều này).

- Hoạt động vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu và công dân Quảng Ngãi đến huyện Lý Sơn.

- Việc thuyền viên đi bờ, đổi thuyền viên được xem xét cho phép tùy theo điều kiện cụ thể từng trường hợp, song phải được kiểm tra y tế, cách ly và phải có ý kiến của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Y tế.

Đối với các hoạt động nêu trên, tổ chức, cá nhân phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, như: Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, ngồi giãn cách; thường xuyên vệ sinh, lau dọn đồ dùng, phương tiện, trang thiết bị.

2. Các hoạt động tiếp tục dừng thực hiện:

a) Hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người chưa thật sự cần thiết; các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, như: Karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử.

b) Hoạt động vận chuyển hành khách từ, đến các tỉnh, thành và địa điểm đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trừ trường hợp cần thiết, như: Cấp cứu, khám chữa bệnh; phương tiện của lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ; hoạt động vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu và phương tiện vận chuyển hàng hóa, trang thiết bị phòng, chống dịch, xe đưa đón người lao động (công nhân, chuyên gia, công - viên chức) nhưng phải đăng ký với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tuyến, nơi đi, nơi đến.

3. Tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt kiểm tra y tế trên đường bộ, đường sắt, đường biển theo các Quyết định của UBND tỉnh đã ban hành, đảm bảo tất cả những người đi từ vùng dịch, đi qua vùng dịch (địa bàn đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ) khi vào tỉnh đều phải được kiểm tra, khai báo y tế và cách ly y tế tập trung; nếu công dân không đồng ý thì yêu cầu quay trở về nơi xuất phát (trừ trường hợp cần thiết như Điểm b Khoản 2 Điều này). Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp trốn kiểm tra, trốn hoặc khai báo y tế gian dối.

4. Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Thời gian áp dụng: Từ ngày Quyết định có hiệu lực đến khi có thông báo mới.

Điều 2. Các sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này; tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về áp dụng các biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quyết định này được đăng tải trên hệ thống phát thanh, truyền hình, báo của tỉnh và hệ thống truyền thanh của huyện, xã trong thời gian 07 ngày liên tục, kể từ thời điểm ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng nghiên cứu, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv273.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng