Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1241/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN MUA SẮM THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN THUỘC DỰ ÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHO TRUNG TÂM Y TẾ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Tiếp theo Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1438/TTr-STC ngày 03/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị chẩn đoán thuộc Dự án trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Tổng dự toán: 7.435,70 triệu đồng (Bảy tỷ, bốn trăm ba mươi lăm triệu, bảy trăm ngàn đồng chẵn), trong đó:

a) Giá trị thiết bị sau thuế:

7.329,25 triệu đồng;

b) Chi phí quản lý dự án:

37,19 triệu đồng;

c) Chi phí tư vấn:

40,06 triệu đồng;

d) Chi phí khác:

29,21 triệu đồng;

(Chi tiết các khoản theo Tờ trình số 1438/TTr-STC ngày 03/6/2014 của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng).

2. Tiêu chuẩn kinh tế-kỹ thuật áp dụng theo đặc điểm, thông số kỹ thuật ghi tại Chứng thư thẩm định giá số Vc 14/05/297/ĐS-SEAAC ngày 07/5/2014 của Công ty Cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam Á.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- LĐVP và CV: KH, TC;
- Lưu: VT, PVPVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt