Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1129/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN MẮT TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1884/KHĐT-VX ngày 26/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm (2013-2015).

- Thời gian thực hiện dự án sau khi điều chỉnh: Năm (2013-2018).

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 06/09/2012 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP4;
B/49.QD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn