Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 124/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CẤP BỔ SUNG NGÂN SÁCH NĂM 2004 CHO HUYỆN BÌNH CHÁNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 130/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc ; điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình ; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2084/TC/QHPX ngày 20 tháng 4 năm 2004 về bổ sung ngân sách năm 2004 cho huyện Bình Chánh ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cấp bổ sung ngân sách năm 2004 cho huyện Bình Chánh với số tiền 3.500 (ba ngàn năm trăm) triệu đồng, để chi :

- Kinh phí sửa chữa để hoàn thiện trụ sở làm việc : 1.400 triệu đồng ;

- Phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm : 500 triệu đồng ;

- Trang bị hệ thống mạng vi tính và bổ sung trang thiết bị : 1.600 triệu đồng.

Điều 2. Ủy ban nhân dân lâm thời huyện Bình Chánh có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích; thực hiện thủ tục sửa chữa, mua sắm tài sản và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Điều 3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra và quyết toán việc sử dụng nguồn kinh phí được cấp của Ủy ban nhân dân lâm thời huyện Bình Chánh theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân lâm thời huyện Bình Chánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- TTUB : CT, PCT/TT
- VPHĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ TM
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 Lê Thanh Hải