Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số : 133/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CẤP BỔ SUNG NGÂN SÁCH CHO QUẬN TÂN PHÚ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 130/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc ; điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình ; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân lâm thời quận Tân Phú tại Công văn số 1869/TC-QHPX ngày 12 tháng 4 năm 2004 về bổ sung kinh phí đầu tư cho Trung tâm hành chính quận và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1869/TC-QHPX ngày 12 tháng 4 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cấp bổ sung ngân sách cho quận Tân Phú với số tiền 4.780 (bốn ngàn bảy trăm tám mươi) triệu đồng, để đầu tư, mua sắm tài sản, trang thiết bị cho Trung tâm hành chính quận, chi tiết như sau :

- Xây dựng trạm điện 760 KVA : 230 triệu đồng ;

- Hệ thống công nghệ thông tin : 2.550 triệu đồng ;

- Mua sắm tài sản (bổ sung) : 2.000 triệu đồng.

Điều 2. Ủy ban nhân dân lâm thời quận Tân Phú có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, thực hiện thủ tục đầu tư, mua sắm và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Điều 3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra và quyết toán việc sử dụng nguồn kinh phí được cấp của Ủy ban nhân dân lâm thời quận Tân Phú theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân lâm thời quận Tân Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- TTUB : CT, PCT/TT, CNN
- VP HĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ TM
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
Lê Thanh Hải