Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1238/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;  
Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Đổi tên một số viện khoa học và công nghệ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường  

Đổi tên một số viện nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau: 

1. Viện Nghiên cứu Địa chính thành Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 

2. Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản thành Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.  

3. Viện Khí tượng Thuỷ văn thành Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường. 

Điều 2. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ và Tài chính chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các viện đã được đổi tên tại Điều 1 Quyết định này theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị quy định tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2006. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
   Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
   Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
   các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB

THỦ TƯỚNG
 
 
 
 
Nguyễn Tấn Dũng