Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1226/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 05 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP CÁC THÀNH VIÊN QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất;

Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tại Tờ trình số 09/TTr-HĐQLQ ngày 03/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp đối với Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ phát triển đất tỉnh như sau:

TT

Chức danh

Hệ số phụ cấp/mức lương cơ sở/tháng

1

Hội đồng quản lý Quỹ

 

-

Chủ tịch

1,0

-

Phó chủ tịch

0,8

-

Ủy viên

0,6

2

Ban kiểm soát Quỹ

 

-

Trưởng ban

0,6

-

Phó Trưởng ban

0,5

-

Thành viên

0,4

3

Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ

 

-

Giám đốc (là Phó Chủ tịch Quỹ)

 

-

Phó giám đốc

0,6

-

Kế toán trưởng

0,5

-

Bộ máy giúp việc

0,4

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/6/2018

Điều 2. Sở tài chính hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Quỹ phát triển đất tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính