Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1216/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 153/TTr-CP ngày 20/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1216/QĐ-CTN ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Mai Đức, sinh ngày 11/5/1968 tại Lào

Hiện trú tại: bản Phặtthana Thà Hay, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak

Giới tính: Nam

2. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 15/5/1971 tại Lào

Hiện trú tại: bản Phặtthana Thà Hay, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak

Giới tính: Nữ

3. Mai Văn Vinh, sinh ngày 13/3/1992 tại Lào

Hiện trú tại: bản Phặtthana Thà Hay, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak

Giới tính: Nam

4. Mai Văn Quang, sinh ngày 31/01/1995 tại Lào

Hiện trú tại: bản Phặtthana Thà Hay, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak.

Giới tính: Nam