Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1215/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 154/TTr-CP ngày 20/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1215/QĐ-CTN ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Lê Thị Thu Hằng, sinh ngày 12/11/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Okinawa-ken, Naha-shi, Kohagura 2-16-18 Japan

Giới tính: Nữ

2. Phương Thị Linh, sinh ngày 12/7/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Asago-shi, Santocho Otsuki 488, 669-5153 Japan

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Phương Thúy, sinh ngày 03/6/1984 tại Nam Định

Hiện trú tại: Osaka-fu, Osaka-shi, Sumiyoshi-ku, Minami Sumiyoshi 2-5-3-202, 558-0041 Japan.

Giới tính: Nữ