Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1206/2004/QĐ-UB

Ninh Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH VÀ QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHỨC DANH CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ- CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và Thông tư Liên tịch số 34/2004/TTLT- BNV- BTC - BLĐTB &XH ngày 14/5/2004 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ- CP CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2004/NQ-HĐND ngày 20/5/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XII- kỳ họp thứ nhất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh và quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với một số chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, cụ thể như sau:

a. Các chức danh được hưởng mức phụ cấp hàng tháng, hệ số 0,5 mức lương tối thiểu của cán bộ, công chức bao gồm:

- Phó Chủ tịch UBMTTQ xã, phường, thị trấn;

- Phó các đoàn thể cấp xã, phường, thị trấn: Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ;

- Bí thư chi bộ thôn (xóm), Tổ dân phố;

- Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng Tổ dân phố;

- Phó thôn kiêm Công an viên;

- Tổ phó Tổ dân phố kiêm trưởng Ban an ninh tổ dân phố.

b. Đối với những chức danh tại Điểm a, mục 1, nếu kiêm nhiệm một hoặc nhiều chức danh cán bộ không chuyên trách được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 2020/2003/QĐ- UB ngày 06/10/2003 thì được hư­ởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm với hệ số 0,1 mức lương tối thiểu của cán bộ, công chức.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Thời gian thực hiện tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2004. Các quy định trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4
- Bộ Nội vụ Để
- Bộ Tài chính báo
- Thường trực TU cáo
- Thường trực HĐND tỉnh
- Ban Tổ chức TU
- CT, các PCT UBND tỉnh
- C, Phó Văn phòng UBND tỉnh
- Lưu VT, VP7, VP5
 D/40

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Đinh Văn Hùng