Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2021/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “PHÚ YÊN” DÙNG CHO SẢN PHẨM TÔM HÙM BÔNG TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 15/TTr-SKHCN ngày 29/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 4 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nằm trong khu vực chỉ dẫn địa lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “PHÚ YÊN” DÙNG CHO SẢN PHẨM TÔM HÙM BÔNG TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 12/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” cho sản phẩm tôm hùm bông tỉnh Phú Yên đã được Cục Sở hữu trí tuệ đăng bạ Chỉ dẫn địa lý theo Quyết định số 4414/QĐ-SHTT ngày 05 tháng 11 năm 2020.

Những nội dung về quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” không quy định trong Quy chế này thì áp dụng theo Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” cho sản phẩm phẩm tôm hùm bông tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ được sử dụng có ý nghĩa như sau:

1. Chỉ dẫn địa lý (viết tắt là CDĐL) là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

2. CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm tôm hùm bông có nguồn gốc xuất xứ từ một số khu vực địa lý của tỉnh Phú Yên, có danh tiếng, chất lượng đặc thù do điều kiện tự nhiên và kinh nghiệm nuôi của người dân quyết định, được thể hiện trong văn bằng của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Quy trình sản xuất là quy trình nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản và kinh doanh tôm hùm bông theo quy định do cơ quan quản lý CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông ban hành.

4. Công bố sản phẩm tôm hùm bông đạt tiêu chuẩn chất lượng là việc tổ chức quản lý công bố sản phẩm tôm hùm bông mang CDĐL “Phú Yên” của các tổ chức, cá nhân nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản và kinh doanh tôm hùm bông phù hợp với bộ chỉ tiêu chất lượng quy định trong Quy chế này dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức kiểm soát chất lượng.

5. Cấp quyền sử dụng CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông là việc cơ quan được UBND tỉnh Phú Yên ủy quyền quản lý CDĐL cho phép tổ chức, cá nhân nuôi tôm hùm bông được quyền sử dụng CDĐL “Phú Yên”, thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Phú Yên” dùng cho tổ chức, cá nhân đó.

6. Thu hồi quyền sử dụng CDĐL là việc cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực hoặc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL đã cấp cho tổ chức, cá nhân.

7. Logo (biểu tượng) CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông là hình ảnh, biểu tượng của CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông được cơ quan quản lý CDĐL phê duyệt, dùng để gắn lên sản phẩm đủ điều kiện sử dụng CDĐL “Phú Yên”.

8. Tem CDĐL là tem có gắn CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông được cơ quan quản lý CDĐL quy định về hình thức, mẫu mã, chất liệu, các thông tin truy xuất, dấu hiệu nhận biết sản phẩm mang CDĐL, được sử dụng một lần cho mỗi sản phẩm.

9. Tổ chức, cá nhân nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản và kinh doanh tôm hùm bông là tổ chức, cá nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ nuôi trồng đến tiêu thụ sản phẩm tôm hùm bông.

10. Kiểm soát CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông là do cơ quan quản lý CDĐL và các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL kiểm tra, đánh giá các hoạt động nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản và kinh doanh tôm hùm bông mang CDĐL của các tổ chức, cá nhân khác được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL nhằm đảm bảo các đặc tính bảo hộ của CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông.

11. Tem truy xuất nguồn gốc mang CDĐL “Phú Yên” được quy định thống nhất sử dụng chung một loại về mẫu mã, hình ảnh, chất liệu, kích thước, thông tin, giải pháp công nghệ.

Điều 3. Quản lý quyền chỉ dẫn địa lý

UBND tỉnh Phú Yên ủy quyền quản lý CDĐLPhú Yên” cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương.

Điều 4. Điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý

1. Sản phẩm tôm hùm bông nuôi trong khu vực địa lý được quy định theo Quyết định số 4414/QĐ-SHTT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Cục Sở hữu trí tuệ.

2. Tuân thủ quy trình sản xuất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; đảm bảo theo tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm được được quy định theo Quyết định số 4414/QĐ-SHTT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Chương II

CÁC ĐẶC TÍNH, TÍNH CHẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA SẢN PHẨM TÔM HÙM BÔNG MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “PHÚ YÊN”

Điều 5. Sản phẩm mang Chỉ dẫn địa lý

Sản phẩm mang CDĐL “Phú Yên” là sản phẩm tôm hùm bông được nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản và kinh doanh theo quy trình kỹ thuật chung và nằm trong khu vực địa lý.

Điều 6. Tiêu chuẩn tôm hùm bông Phú Yên mang Chỉ dẫn địa lý

Sản phẩm tôm hùm bông mang CDĐL “Phú Yên” phải đảm bảo các yếu tố về tính chất, chất lượng và lý hóa đặc thù của tôm hùm bông Phú Yên theo Quyết định số 4414/QĐ-SHTT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Điều 7. Phương pháp đánh giá các đặc tính, tính chất, chất lượng sản phẩm

1. Phương pháp lấy mẫu: Mẫu sản phẩm để đánh giá chất lượng phải được lấy ngẫu nhiên trong lô hàng mang CDĐL do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện.

2. Các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm mang CDĐL phải được đánh giá theo phương pháp quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4328-2001; 4331-2001; 4326-2001; 4327-86. Trường hợp phương pháp thử không có trong TCVN thì phương pháp đánh giá chất lượng sẽ do tổ chức quản lý với cá nhân sử dụng hoặc đăng ký sử dụng CDĐL xác định.

3. Việc đánh giá chất lượng mẫu sản phẩm phải được thực hiện tại các phòng phân tích có đủ năng lực theo quy định của pháp luật.

Chương III

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “PHÚ YÊN” DÙNG CHO SẢN PHẨM TÔM HÙM BÔNG

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông

1. Thành phần hồ sơ gồm

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông (Mẫu số 1 kèm theo);

b) Phiếu kiểm nghiệm của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bảo sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

c) Bản cam kết về việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” cho tôm hùm bông (Mẫu số 3 kèm theo).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ gửi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên.

4. Thời gian giải quyết hồ sơ: Trong thời gian 01 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm trả lời tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ phải trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Điều 9. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông

1. Thành phần hồ sơ gồm

a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông (Mẫu số 2 kèm theo);

b) Bản cam kết về việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” cho tôm hùm bông  (Mẫu số 3 kèm theo).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Như khoản 3 Điều 8.

4.Thời gian giải quyết hồ sơ: Trong thời gian 01 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm trả lời tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ phải trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Điều 10. Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông trong các trường hợp sau

1. Vi phạm Quy chế quản lý và sử dụng CDĐL “Phú Yên”.

2. Có hành vi gian dối trong quá trình yêu cầu cấp Giấy chứng nhận.

3. Tự ý sửa chữa, tẩy xóa Giấy chứng nhận.

4. Ngừng hoạt động nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản và kinh doanh sản phẩm tôm hùm bông Phú Yên trong hai năm liên tiếp.

5. Tổ chức, cá nhân có đơn tuyên bố chấm dứt hoạt động nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản và kinh doanh hoặc từ bỏ quyền sử dụng CDĐL “Phú Yên” cho tôm hùm bông đã cấp.

Điều 11. Xây dựng nội quy quản lý quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý của các tổ chức, cá nhân

Nội quy quản lý sử dụng CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông, gồm các nội dung chủ yếu sau

1. Tên tổ chức, địa chỉ, trụ sở chính của tổ chức (số điện thoại, fax...); căn cứ thành lập.

2. Danh sách thành viên và hiện trạng nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản và kinh doanh của các thành viên.

3. Quy trình sản xuất bắt buộc của tổ chức.

4. Cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản và kinh doanh sản phẩm mang CDĐL; cơ chế kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, xác nhận sản phẩm đủ điều kiện sử dụng tem, nhãn mang CDĐL của các thành viên thuộc tổ chức.

5. Phương pháp quản lý để đảm bảo truy nguyên nguồn gốc xuất xứ lô hàng tôm hùm bông mang CDĐL của từng thành viên.

6. Phương pháp bảo vệ quyền lợi của các thành viên; khen thưởng và xử lý vi phạm quy chế quản lý nội bộ đối với các thành viên.

7. Các nội dung khác do các thành viên của tổ chức thỏa thuận, nhưng không được trái với quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TEM, NHÃN MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Điều 12. Trách nhiệm quản lý sử dụng logo, tem truy xuất nguồn gốc chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông

1. Các tổ chức, cá nhân nuôi tôm hùm bông được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông sử dụng thống nhất chung logo tôm hùm bông Phú Yên đã được bảo hộ trên bao bì thương mại, bảng hiệu kinh doanh.

2. Các tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng CDĐL “Phú Yên” thì được cấp tem truy xuất nguồn gốc CDĐL tôm hùm bông Phú Yên. Mã tem truy xuất nguồn gốc được cấp sử dụng riêng biệt cho từng tổ chức, cá nhân nuôi tôm hùm bông Phú Yên trong vùng CDĐL.

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh không được cấp tem truy xuất nguồn gốc CDĐL tôm hùm bông Phú Yên nhưng kinh doanh tôm hùm bông Phú Yên có dán tem truy xuất nguồn gốc CDĐL “Phú Yên” được phép quảng bá, sử dụng logo tôm hùm bông Phú Yên trên biển hiệu cửa hàng.

4. Các tổ chức, cá nhân không được chuyển nhượng, trao đổi, mua bán, tẩy xóa, sửa chữa thông tin quy định trên logo và tem truy xuất nguồn gốc tôm hùm bông mang CDĐL “Phú Yên”.

5. Trường hợp sản phẩm tôm hùm bông sử dụng logo “Phú Yên” có biểu hiện vi phạm các quy định tại khoản 4 của Điều này thì cơ quan quản lý tiến hành khóa mã tem truy xuất nguồn gốc trên sản phẩm.

Điều 13. Quản lý và cấp mã, phôi, tem truy xuất nguồn gốc đối với tôm hùm bông mang CDĐL “Phú Yên”

1. Tem truy xuất nguồn gốc CDĐL “Phú Yên” phải có những nội dung thông tin bắt buộc như sau

a) Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm; loại sản phẩm; quy cách đóng gói; bảo quản; ngày thu hoạch; hạn sử dụng (nếu có); phân loại chất lượng; thông tin cảnh báo (nếu có);

b) Thông tin sản xuất: Quy trình nuôi; địa chỉ nuôi (tên cơ sở nuôi, địa chỉ); diện tích; số lượng (tấn); thời gian nuôi;

c) Thông tin nhà nuôi: Tên tổ chức, cá nhân đại diện (doanh nghiệp; hợp tác xã; hộ nuôi); địa chỉ giao dịch; điện thoại giao dịch; email;

d) Thông tin nhà phân phối (nếu có): Đơn vị phân phối; người đại diện; địa chỉ; điện thoại.

2. Khuyến khích đưa các thông tin sau vào nội dung tem truy xuất nguồn gốc

a) Các bản chụp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Phú Yên”; quy trình sản xuất; nhật ký sản xuất;

b) Các hình ảnh, bài viết, đoạn phim giới thiệu, quảng bá về sản phẩm tôm hùm bông Phú Yên, văn hóa, con người, các danh lam thắng cảnh, điểm văn hóa du lịch;

c) Mẫu nhãn hiệu hàng hóa; các thông tin khác (nếu có).

Chương V

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “PHÚ YÊN” DÙNG CHO SẢN PHẨM TÔM HÙM BÔNG

Điều 14. Trách nhiệm Sở Khoa học và Công nghệ

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo quản lý, sử dụng và phát triển CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc quản lý nhà nước về CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông; xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông; trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phạm vi bảo hộ CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông.

2. Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thực hiện việc quản lý tem truy xuất nguồn gốc CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông; thực hiện tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình sử dụng tem truy xuất nguồn gốc, đồng thời thông tin rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

3. Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc sử dụng logo, ghi nhãn hàng hóa, tem truy xuất nguồn gốc CDĐL “Phú Yên” được cấp quyền sử dụng CDĐL nhằm duy trì và đảm bảo những tiêu chuẩn và đặc tính đặc thù của sản phẩm tôm hùm bông mang CDĐL “Phú Yên”.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn và phổ biến các quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng đối với tôm hùm bông Phú Yên.

5. Chủ trì, phối hợp, giám sát quy trình nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản và kinh doanh sản phẩm mang CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông Phú Yên.

6. Thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông khi đáp ứng các quy định tại Điều 4 và Điều 6  của Quy chế này; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Phú Yên” khi tổ chức, cá nhân không đáp ứng một trong các điều kiện, tiêu chuẩn được quy định tại Điều 4, Điều 6 và Điều 10 của Quy chế này, trong thời gian 02 ngày làm việc.

7. Hướng dẫn người sử dụng CDĐL thực hiện các quy định, quy trình để đảm bảo tính chất, chất lượng đặc thù sản phẩm tôm hùm bông.

8. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, khai thác thị trường tiêu thụ tôm hùm bông mang CDĐL “Phú Yên”.

9. Có trách nhiệm xây dựng nội quy quản lý CDĐL “Phú Yên” theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này cho các tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng CDĐL và tổ chức thực hiện.

Điều 15. Trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động nuôi trồng thủy sản vùng CDĐL “Phú Yên” theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra tình hình tuân thủ Quy chế quản lý và sử dụng CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông tỉnh Phú Yên trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy trình sản xuất được quy định tại Quyết định số 4414/QĐ-SHTT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Cục Sở hữu trí tuệ, dẫn đến sản phẩm kém chất lượng.

Điều 16. Trách nhiệm Sở Công Thương

1. Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá; xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm tôm hùm bông mang CDĐL “Phú Yên” ra thị trường trong và ngoài nước.

2. Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra về hoạt động kinh doanh sản phẩm tôm hùm bông mang CDĐL “Phú Yên” trên địa bàn tỉnh. Xử lý các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng nhái đối với sản phẩm mang CDĐL “Phú Yên” dùng cho tôm hùm bông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Trách nhiệm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, quảng bá sản phẩm tôm hùm bông mang CDĐL “Phú Yên” gắn với các chương trình du lịch trong và ngoài nước.

Điều 18. Trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương, hệ thống truyền thanh, truyền hình thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm tôm hùm bông mang CDĐL “Phú Yên”; việc dán tem truy xuất nguồn gốc và các hoạt động quản lý, bảo tồn, khai thác và phát triển sản phẩm tôm hùm bông mang CDĐL “Phú Yên”.

Điều 19. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Đối với các huyện trong vùng được công nhận CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông

a) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ, Quy chế quản lý và sử dụng CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông trên địa bàn tỉnh; quảng bá, giới thiệu sản phẩm tôm hùm bông mang CDĐL “Phú Yên” để sản phẩm tôm hùm bông trở thành một trong những sản phẩm chủ lực phát triển kinh tế của địa phương;

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong vùng CDĐL “Phú Yên” thực hiện Quy chế này; chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản và kinh doanh tôm hùm bông; kiểm tra xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm quyền về CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông thuộc phạm vi quản lý;

c) Chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn quy trình nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản và kinh doanh tôm hùm bông trong vùng CDĐL.

2. Đối với các huyện, thị xã, thành phố nuôi tôm hùm bông không nằm trong vùng được công nhận CDĐL “Phú Yên”

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, thanh tra về chất lượng sản phẩm tôm hùm bông lưu thông trên địa bàn và các hành vi xâm phạm quyền về CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông trên địa bàn tỉnh;

b) Phối hợp, triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại nhằm phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tôm hùm bông mang CDĐL “Phú Yên”.

Điều 20. Trách nhiệm của các cơ quan truyền thông, báo chí

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tôm hùm bông mang CDĐL “Phú Yên”. Kịp thời phản ánh các vi phạm về quyền sử dụng CDĐL “Phú Yên” cho sản phẩm tôm hùm bông Phú Yên.

Điều 21. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản và kinh doanh tôm hùm bông trên địa bàn của tỉnh

1. Được quyền đứng tên là chủ thể đại diện các thành viên của tổ chức để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL.

2. Tổ chức thực hiện nội quy quản lý và sử dụng CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông.

3. Tổ chức áp dụng những thành tựu khoa học, công nghệ trong nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản và kinh doanh để nâng cao chất lượng, giá trị, duy trì tính đặc thù của sản phẩm tôm hùm bông Phú Yên.

4. Phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm, xâm phạm sản phẩm mang CDĐL “Phú Yên” dùng cho tôm hùm bông đến cơ quan quản lý nhà nước của địa phương gần nhất hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.

Điều 22. Trách nhiệm và quyền của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

1. Trách nhiệm quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

a) Thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế này;

b) Tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến việc sử dụng CDĐL nhằm duy trì, bảo vệ và phát triển giá trị tài sản trí tuệ đối với CDDL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông;

c) Duy trì và bảo đảm chất lượng sản phẩm mang CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông theo quy định tại Quy chế này;

d) Không được tự ý chuyển giao quyền sử dụng CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông dưới bất kỳ hình thức nào;

đ) Nghiêm cấm mọi hành vi, hình thức làm sai lệch nhận thức hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông;

e) Nghiêm cấm mọi hình thức đưa thông tin sai hoặc lạm dụng CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

2. Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

a) Được sử dụng CDĐL trên bao bì sản phẩm, phương tiện kinh doanh, thư từ giao dịch, phương tiện quảng cáo;

b) Phải sử dụng đúng và chính xác các dấu hiệu của CDĐL gồm cả tên nhãn hiệu và hình ảnh logo;

c) Chỉ sử dụng CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng;

d) Được sử dụng CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông kèm với nhãn hiệu riêng của tổ chức hoặc cá nhân nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản và kinh doanh sản phẩm tôm hùm bông mang CDĐL “Phú Yên”.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hành vi vi phạm

1. Giải quyết tranh chấp: Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền tự bảo vệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

2. Việc xử lý vi phạm đối với CDĐL “Phú Yên” được áp dụng theo các Điều 199, Điều 200 của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định hiện hành liên quan.

Điều 24. Tổ chức thực hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện và theo dõi việc thực hiện Quy chế này.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các tổ chức, cá nhân nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản và kinh doanh tôm hùm bông mang CDĐL “Phú Yên” định kỳ báo cáo trước ngày 15 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý và sử dụng CDĐL “Phú Yên” về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã trong vùng chỉ dẫn địa lý, các tổ chức, cá nhân có liên quan kiến nghị về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Mẫu số 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng       năm 2021 của Ủy ban nhân tỉnh Phú Yên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

…...., ngày.........tháng……..năm........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “PHÚ YÊN” CHO SẢN PHẨM TÔM HÙM BÔNG

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

1. Tên tổ chức, cá nhân:

Địa chỉ:

2. Đại diện là:                                                    Chức vụ:

Điện thoại:                               Fax:                                           E-mail:

3. Tôi/ chúng tôi đề nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” cho sản phẩm tôm hùm bông, với các thông tin sau:

- Sản phẩm: Tôm hùm bông

- Loại sản phẩm: Tôm hùm bông tươi sống

- Diện tích nuôi:............ ha/ số lồng nuôi:..................... lồng;

- Năng suất bình quân/năm......................

- Địa điểm: thôn ….... xã,............ huyện  ……........

- Địa điểm bao gói sản phẩm: ……………………………………………….

- Hình thức đưa sản phẩm ra thị trường:……………………………….

Chúng tôi xin cam kết những thông tin nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm về các thông tin trên.

Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung tại Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” cho sản phẩm tôm hùm bông tỉnh Phú Yên đã ban hành./.

 

 

Đại diện của tổ chức/cá nhân đề nghị
(Ký tên; đóng dấu, nếu có)

 

Mẫu số 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng       năm 2021của Ủy ban nhân tỉnh Phú Yên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN VÀ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ "PHÚ YÊN" DÙNG CHO SẢN PHẨM TÔM HÙM BÔNG CỦA TỈNH PHÚ YÊN

Kính gửi:.........................................................................

1. Tên tổ chức, cá nhân:...............................................................................................

2. Họ và tên người đại diện (nếu là tổ chức):.................................................................

3. Địa chỉ:....................................................................................................................

4. Điện thoại:............................................................ Fax:............................................

5. Email:......................................................................................................................

ĐỀ NGHỊ

Về việc:

□ Sửa đổi, bổ sung Giy chng nhn

Gia hạn Giy chng nhn

□ Cấp lại Giy chng nhn

Lý do:

□ Thay đổi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân đã ghi trên Giấy chứng nhận

□ Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hết thời hạn hiệu lực.

□ Giấy chứng nhận bị mờ, hoen ố, rách nát, bị mất, thất lạc

Nội dung thay đổi:

□ Thay đổi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân đã ghi trên Giấy chứng nhận

Tên cũ: .......................................................................................................................

Địa chỉ cũ:....................................................................................................................

Tên mới: .....................................................................................................................

Địa chỉ mới:.................................................................................................................

Tôi/chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là chính xác, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

 

 

Phú Yên, ngày ..... tháng ...... năm 20....
Chủ tổ chức/cá nhân
(Ký tên, Đóng dấu, nếu có)

 

Mẫu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN CAM KẾT

Về việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩmtôm hùm bông Phú Yên

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

Tên (tổ chức, cá nhân):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Sau khi được cấp quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông Phú Yên, chúng tôi/tôi xin cam kết thực hiện các nội dung như sau:

1. Sử dụng đúng và chính xác Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” gồm cả tên chỉ dẫn và hình ảnh logo.

2. Chỉ sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm và dịch vụ đã được cơ quan quản lý Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên”.

3. Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” được sử dụng kèm với nhãn hiệu chính thức của tổ chức/cá nhân nhưng không sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” làm nhãn hiệu chính cho sản phẩm, dịch vụ của mình.

4. Không chuyển nhượng hay chuyển giao quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dưới bất kỳ hình thức nào.

5. Chấp hành chế độ kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan quản lý Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” về việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” của tổ chức/cá nhân.

6. Thực hiện đầy đủ các nội dung của Bản cam kết này và các quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông.

7. Tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định liên quan đến việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” nhằm duy trì, bảo vệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phát triển giá trị tài sản trí tuệ đối với Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông Phú Yên.

8. Duy trì và bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ mang Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông Phú Yên.

Nếu vi phạm những điều đã cam kết trên, chúng tôi/tôi xin chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

 

ngày... thảng... năm 20..
Tổ chức, cá nhân cam kết
(Ký tên, Đóng dấu, nếu có)

 

Mẫu số 4

Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông

UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /QĐ-SKHCN

Phú Yên, ngày    tháng    năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên”

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 và Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm2019;

Căn cứ Quyết định số 4414/QĐ-SHTT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00087 cho Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên”;

Căn cứ Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày  tháng  năm 2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông Phú Yên;

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông Phú Yên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” cho sản phẩm tôm hùm bông Phú Yên số:…………………………………………….

Tên tổ chức, cá nhận được cấp:………………………………….……………..…

Địa chỉ:………… ……………………………………………….………………

Số điện thoại:………………………………………………………….….…….…

Điều 2. Tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày  tháng  năm 2021 của UBND tỉnh .

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

 

Mẫu số 5

Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông

UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Phú Yên, ngày     tháng    năm 20.…

 

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ "PHÚ YÊN" CHO SẢN PHẨM TÔM HÙM BÔNG

Số:………. /GCN-SKHCN

1. Tên tổ chức, cá nhân:..............................................................................................................

2. Họ và tên người đại diện (nếu là tổ chức):.................................................................

3. Địa chỉ:....................................................................................................................

4. Điện thoại:............................................................ Fax:............................................

5. Email: .....................................................................................................................

6. Cấp theo Quyết định số: ……./QĐ-SKHCN, ngày ….tháng…năm 20…

Được quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Phú Yên" cho sản phẩm tôm hùm bông của tỉnh Phú Yên.

Trong quá trình sử dụng Chỉ dẫn địa lý, tổ chức/cá nhân được cấp Giấy chứng quyền sử dụng phải tuân thủ và chịu sự kiểm tra, giám sát của Tổ chức quản lý Chỉ dẫn địa lý theo các văn bản quản lý đã được ban hành.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký(có thể gia hạn)./.

 

 

GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)