Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 12/2020/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 06/TTr-SYT ngày 08/01/2020, Sở Tài chính tại văn bản số 107/STC-QLG&CS ngày 06/02/2020 và Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 57/BC-STP ngày 09/04/2020 về việc ban hành quy định tạm thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tạm thời về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng) trang bị cho cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định.

Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định (Có Biểu chi tiết đính kèm).

Điều 4. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để: Giao, mua sắm, bố trí xe ô tô; quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng.

2. Việc trang bị xe ô tô chuyên dùng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, nhiệm vụ đặc thù của ngành, lĩnh vực để phục vụ công tác theo quy định; trong phạm vi tiêu chuẩn, định mức quy định, chỉ được thực hiện khi có nguồn kinh phí đảm bảo, phù hợp với khả năng của ngân sách.

3. Thủ tướng các cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị xe ô tô chuyên dùng thực hiện chế độ quản lý và sử dụng xe ô tô theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/5/2020.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan; Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như Điều 6;
- Trang TTĐT: UBND tỉnh, VPUBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VP1, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Ngô Gia Tự

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH NAM ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số: 12/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định)

STT

Đơn vị

Đơn vị tính

Loại xe

Định mức (Số lượng)

1

TTYT huyện Ý Yên

Chiếc

Xe chuyên dùng phòng chống dịch

01

2

TTYT huyện Vụ Bản

Chiếc

Xe chuyên dùng phòng chống dịch

01

3

TTYT huyện Hải Hậu

Chiếc

Xe chuyên dùng phòng chống dịch

01

4

TTYT huyện Giao Thủy

Chiếc

Xe chuyên dùng phòng chống dịch

01

5

TTYT huyện Xuân Trường

Chiếc

Xe chuyên dùng phòng chống dịch

01

6

Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu

Chiếc

Xe chuyên dùng phòng chống dịch

01