Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1196/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số

51/2017/NQ14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT/BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 461/TTr- SGDĐT ngày 18/3/2020 ( Kèm theo Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của UBND các huyện, thị xã, thành phố ngày 27/3/2020).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyến Tuấn Thanh

 

QUY ĐỊNH

CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT/BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, UBND tỉnh quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 phù hợp với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1

Tiêu chí 1: Phù hợp với việc học của học sinh

- SGK được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình đảm bảo tính thẩm mỹ, gây hứng thú cho học sinh.

- Nội dung mỗi bài học trong SGK được thể hiện sinh động, đảm bảo tính khoa học, hiện đại, khả thi, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, kích thích học sinh tư duy sáng tạo, độc lập, nhằm phát triển năng lực, phẩm chất của người học.

- Nội dung các bài học/chủ đề trong SGK có những hoạt động học tập thiết thực, giúp học sinh biết cách định hướng để đạt mục tiêu học tập.

- Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học hướng đến việc phát triển kỹ năng nhận thức, kỹ năng tư duy, rèn khả năng tích hợp, vận dụng kiến thức mới cho học sinh.

Tiêu chí 2: Thuận tiện, hiệu quả đối với giáo viên

- Cách thiết kế bài học/ chủ đề trong SGK giúp giáo viên dễ dạy, dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.

- SGK có các nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, sáng tạo, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn.

- Nội dung SGK đảm bảo mục tiêu phân hóa, nhiều hình thức và phương pháp đánh giá, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn công cụ đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của học sinh.

- Cấu trúc SGK thuận tiện cho tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Tiêu chí 3: Phù hợp với điều kiện của địa phương

- Nội dung SGK đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương.

- Nội dung SGK đảm bảo tính mềm dẻo, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và phong cách học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.

- Cấu trúc, nội dung SGK tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương.

- Cấu trúc SGK có tính mở, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.

- Nội dung SGK đảm bảo triển khai khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại địa phương.

- Nội dung SGK có thể triển khai tốt với điều kiện cở sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương hiện nay.

- SGK có giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư địa phương.

Tiêu chí 4: Các yếu tố đi kèm với SGK đảm bảo chất lượng dạy - học

- Phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong việc sử dụng SGK hiệu quả, đảm bảo chất lượng.

- Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho SGK đa đạng, phong phú, hữu ích.

- Danh mục thiết bị dạy học kèm theo SGK phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng, giá thành hợp lý.

- Chất lượng SGK tốt (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font,…)

- Kênh phân phối, phát hành SGK đủ lớn, đảm bảo yêu cầu kịp thời.

2. Tổ chức thực hiện

a) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Có trách nhiệm thực hiện việc báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông

trên địa bàn tỉnh; đồng thời, cung cấp thông tin cho các nhà xuất bản có sách giáo khoa lựa chọn về danh mục, số lượng sách giáo khoa mỗi nhà xuất bản cần cung ứng (kể cả số lượng cần dự phòng) để bảo đảm đầy đủ số lượng sách giáo khoa, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn tỉnh, trước thời điểm khai giảng năm học mới.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý.

- Bảo đảm nguồn kinh phí theo phân cấp quản lý để các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.

c) Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý.

- Có trách nhiệm Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý.

d) Các cơ sở giáo dục phổ thông

- Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT/BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo về kết quả lựa chọn sách giáo khoa.

- Sử dụng sách giáo khoa đã được lựa chọn trong tổ chức dạy và học; hướng dẫn giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý giáo dục, học sinh, cha mẹ học sinh về quyết định lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.