Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1193/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM ỨNG KINH PHÍ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH ĐỂ CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB DO THU HỒI KHU ĐẤT CỦA HỢP TÁC XÃ MỸ NGHỆ TẠI PHƯỜNG QUANG TRUNG, THÀNH PHỐ QUY NHƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

n cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ thu hồi khu đất của Hợp tác xã Mỹ Nghệ tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 714/STNMT-TTPTQĐ ngày 31/3/2020 và Sở Tài chính tại Văn bản số 816/STC-QLNS ngày 31/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm ứng kinh phí từ ngân sách tỉnh với số tiền 770,425 triện đồng cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB do thu hồi khu đất của Hợp tác xã Mỹ Nghệ tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn theo Phương án đã duyệt tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh.

Điều 2.

1. Giao Sở Tài chính lập thủ tục cấp tạm ứng số kinh phí nêu trên theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, rà soát, tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung kế hoạch vốn năm 2020 cho công tác GPMB do thu hồi khu đất của Hợp tác xã Mỹ Nghệ tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn để thực hiện hoàn trả khoản tạm ứng nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, sử dụng kinh phí tạm ứng nêu trên và thực hiện hoàn trả tạm ứng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- TTPTQĐ tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu