Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC: AN TOÀN LAO ĐỘNG; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; BẢO TRỢ XÃ HỘI BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 2 năm 2019 của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v việc công b các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 01/TTr-SLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: An toàn lao động; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Bảo trợ xã hội bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tnh Bạc Liêu;

Cụ thể:

- Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm 04 (bốn) thủ tục tại các Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 01/4/2016; Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 09/6/2016; Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (kèm phụ lục).

- Quy trình nội bộ bị bãi bỏ gồm 02 (hai) quy trình (Quy trình s T-BLI-288510-TT và Quy trình s T-BLI-287825-TT) tại Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc SVăn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);

- CT, các PCT UBND tnh;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (Th
úy-006)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC: AN TOÀN LAO ĐỘNG; PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; BẢO TRỢ XÃ HỘI BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tc hành chính

Căn cứ pháp lý
(quy định bãi bỏ thủ tục hành chính)

I. Lĩnh vực: An toàn lao động

01

T-BLI-288510-TT

Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa

Thông tư 35/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định thủ tục chđịnh tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hết hiệu lực thi hành.

II. Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội

01

T-BLI-286373-TT

Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội

Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

02

T-BLI-286377-TT

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội

Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

III. Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

01

T-BLI-287825-TT

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

Thông tư số 26/2012/TT-LĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật người khuyết tật.

Tổng số: 04 thủ tục hành chính./.