Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1177/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định 194/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006-2020;

Căn cứ Quyết định 252/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, công bố quy hoạch tổng thể phát kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Công văn số 1868/BKHĐT-QLQH ngày 25/3/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý bản Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh về việc đổi tên “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2025” thành “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 535/TTr-SKHĐT ngày 21/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tên “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2025” tại Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 của UBND tỉnh và “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh thành “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025” theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH;
- Lưu: VT (Nghĩa: 28.5);

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm