Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1172/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

n cứ Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2010-2020 về ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó TTCP Vương Đình Huệ (để b/c);
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Bộ NNPTNT (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCMT.10.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Mục đích

- Hoàn thành đúng các nội dung đã được phân công tại Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2010-2020 về ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

- Đánh giá toàn diện và tổng kết 10 năm tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân); xây dựng định hướng các nội dung thuộc Chương trình cho giai đoạn tiếp sau năm 2020;

- Tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, phong trào tiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

2. Nội dung

2.1. Tổng kết các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

- Nội dung:

+ Tổ chức tổng kết nội dung “Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng”:

✓Rà soát cơ chế, chính sách liên quan đến xử lý các làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng (về kỹ thuật, tài chính...);

✓ Đánh giá kết quả xử lý, khắc phục ô nhiễm tại 47 làng nghề thuộc trách nhiệm của UBND các tỉnh thông qua khảo sát trực tiếp và bằng văn bản đề nghị các địa phương báo cáo;

✓ Kiến nghị các giải pháp xử lý các làng nghề ô nhiễm giai đoạn sau 2020.

+ Kết quả thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm; đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện sau năm 2020:

✓ Đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí môi trường tại các địa phương;

✓ Tổ chức chuỗi các hội thảo chuyên đề liên quan đến các nội dung thành phần: về cảnh quan môi trường nông thôn; về thu gom xử lý chất thải sinh hoạt, làng nghề; về xây dựng 3 công trình vệ sinh,...;

✓ Xây dựng các bài báo viết chuyên đề bám sát 08 nội dung của tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm;

✓ Kiến nghị các giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường giai đoạn sau 2020.

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục Môi trường;

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 30 tháng 8 năm 2019.

2.2. Tổng kết các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới

- Nội dung tổng kết: “Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ”; “Quy định về hiến đất trong xây dựng nông thôn mới”:

+ Rà soát, đánh giá các văn bản, hướng dẫn thực hiện liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai đã xây dựng và ban hành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn vừa qua;

+ Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các nội dung trong lĩnh vực quản lý đất đai thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

+ Các hoạt động đã triển khai và kết quả thực hiện các nội dung về quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; Quy định về hiến đất trong xây dựng nông thôn mới.

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục Quản lý đất đai;

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30 tháng 8 năm 2019.

2.3. Tổ chức thi đua khen thưởng, biểu dương các gương điển hình (tập thể, cá nhân, phong trào) có thành tích cao trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Nội dung: Tổ chức thi đua khen thưởng, biểu dương các gương điển hình (tập thể, cá nhân, phong trào) có thành tích cao trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, gồm:

+ Các cá nhân, các mô hình, phong trào tiêu biểu về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới (thu gom, xử lý chất thải, xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường...);

+ Các Sở, ngành có hướng dẫn kịp thời và hoàn thành có chất lượng nội dung về bảo vệ môi trường, quản lý đất đai trong xây dựng nông thôn mới;

+ Các Bộ, ban ngành tham gia, phối hợp thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường, quản lý đất đai trong xây dựng nông thôn mới.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền;

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 30 tháng 8 năm 2019.

2.4. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện 10 năm xây dựng nông thôn mới thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và cơ quan thông tấn, báo chí ngành tài nguyên và môi trường

- Nội dung:

+ Các hoạt động, nhiệm vụ tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ngành tài nguyên và môi trường (về cơ chế, chính sách, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí tại các địa phương,...);

+ Xây dựng bản tin, các chuyên đề chuyên sâu về tiêu chí môi trường (quản lý chất thải, cảnh quan môi trường, ba công trình vệ sinh,...);

+ Biểu dương các thành phần cá nhân, tập thể có thành tích cao trong xây dựng nông thôn mới về tài nguyên và môi trường (thu gom, xử lý chất thải, xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường...).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Bộ (Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường);

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: từ tháng 5-12/2019.

2.5. Xây dựng báo cáo tổng kết kết quả 10 năm thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; định hướng giai đoạn sau năm 2020.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị có liên quan;

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 15 tháng 9 năm 2019.

2.6. Tổ chức tổng kết kết quả 10 năm thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; định hướng giai đoạn sau năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (mời Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì).

- Thành phần: Các Bộ, ngành có liên quan; Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành có liên quan; một số Viện nghiên cứu, trường đại học....

- Địa điểm dự kiến: tỉnh Vĩnh Phúc.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 15-25 tháng 9 năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị có liên quan.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Phân công nhiệm vụ

Các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ nội dung tại Mục 2 và Phụ lục Quyết định này tổ chức triển khai đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.

3.2. Tiến độ và thời gian

- Trước ngày 30/8/2019, các đơn vị hoàn thành các nội dung được phân công và gửi báo cáo về Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, xây dựng báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Trước 15/9/2019, Vụ Kế hoạch Tài chính tổng hợp xây dựng báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (thông qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương).

- Từ ngày 15-25/9/2019, Tổng cục Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tổng kết kết quả 10 năm thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Trước 30/9/2019, Vụ Kế hoạch Tài chính hoàn thiện báo cáo tổng kết kết quả 10 năm thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và trình Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (thông qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương).

4. Kinh phí thực hiện

Giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính đề xuất, phân bổ kinh phí từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phân bổ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

PHỤ LỤC.

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 10 NĂM CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số  /QĐ-BTNMT ngày  tháng  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian dự kiến hoàn thành

Ghi chú

I

Nội dung về bảo vệ môi trường

Tổng cục Môi trường

 

 

 

1

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 về bảo vệ môi trường;

- Tổng kết nội dung số 03 thuộc nội dung thành phần số 8 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng” (phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường);

- Đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí môi trường tại các địa phương;

- Tổ chức chuỗi các hội thảo chuyên đề về: cảnh quan môi trường nông thôn, thu gom, xử lý chất thải; 3 công trình vệ sinh...;

- Tổ chức một số chuyên đề chuyên sâu về tiêu chí môi trường, tổ chức một số cuộc thi về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới (phối hợp với Tạp chí môi trường, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường);

Tổng cục Môi trường (Vụ Quản lý chất lượng môi trường)

Các đơn vị có liên quan

Trước ngày 30/8/2019

 

- Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 15-25/9/2019

2

Phổ biến, giới thiệu thường xuyên, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường về các hoạt động, nhiệm vụ tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tổng cục Môi trường (Văn phòng Tổng cục)

Vụ Quản lý chất lượng môi trường và các đơn vị có liên quan

Tháng 4-12/2019

 

3

Xây dựng nội dung về quản lý chất thải rắn nông thôn phục vụ xây dựng báo cáo tổng kết 10 gồm: đánh giá thực trạng quản lý, mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp với khu vực nông thôn.

Tổng cục Môi trường (Vụ Quản lý chất thải)

Vụ Quản lý chất lượng môi trường và các đơn vị có liên quan

Tháng 7/2019

 

4

Xây dựng các bài báo viết chuyên đề bám sát 08 nội dung của tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm

Tổng cục Môi trường (Tạp chí môi trường)

Vụ Quản lý chất lượng môi trường và các đơn vị có liên quan

Tháng 7/2019

 

5

Phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền tổng kết và đề xuất thi đua khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”

Tổng cục Môi trường (Vụ Tổ chức cán bộ)

Vụ Quản lý chất lượng môi trường và các đơn vị có liên quan

Tháng 7/2019

 

6

Tổ chức triển khai nhiệm vụ “Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề” năm 2019:

+ Đánh giá được kết quả xử lý, khắc phục ô nhiễm tại 47 làng nghề thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh thông qua khảo sát trực tiếp tại các làng nghề

Tổng cục Môi trường (Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường)

Vụ Quản lý chất lượng môi trường và các đơn vị có liên quan

Tháng 7/2019

 

+ Triển khai mô hình khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại 01 làng nghề

Tháng 5-12/2019

7

Tổ chức triển khai nhiệm vụ “Nâng cao năng lực về cải thiện vệ sinh môi trường, xử lý nước thải, chất thải rắn” năm 2019:

+ Rà soát đánh giá các mô hình thu gom chất thải, nước thải khu vực nông thôn hiện nay

+ Triển khai mô hình phân loại thu gom chất thải và ban hành 01 tài liệu hướng dẫn

Tổng cục Môi trường (Viện Khoa học môi trường)

Vụ Quản lý chất lượng môi trường, Vụ Quản lý chất thải và các đơn vị có liên quan

Tháng 5-12/2019

 

II

Nội dung về quản lý đất đai

 

 

 

 

 

Nội dung tổng kết: “Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ”; “Quy định về hiến đất trong xây dựng nông thôn mới”

+ Văn bản hướng dẫn thực hiện liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai;

+ Các hoạt động đã triển khai và kết quả thực hiện các nội dung về quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; Quy định về hiến đất trong xây dựng nông thôn mới;

+ Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các nội dung trong lĩnh vực quản lý đất đai thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tổng cục Quản lý đất đai

Các đơn vị có liên quan

Trước ngày 30/8/2019

 

III

Tổ chức thi đua khen thưởng, biểu dương các gương điển hình

 

 

 

 

 

Tổ chức thi đua khen thưởng, biểu dương các gương điển hình (tập thể, cá nhân, phong trào) có thành tích cao trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” gồm:

+ Các cá nhân, các mô hình, phong trào tiêu biểu về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới (thu gom, xử lý chất thải, xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường...)

+ Các Sở, ngành có hướng dẫn kịp thời và hoàn thành có chất lượng nội dung về bảo vệ môi trường, quản lý đất đai trong xây dựng nông thôn mới

+ Các Bộ, ban ngành tham gia, phối hợp thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường, quản lý đất đai trong xây dựng nông thôn mới

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền

Các đơn vị có liên quan

Trước ngày 30/8/2019

 

IV

Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện 10 năm xây dựng nông thôn mới thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và cơ quan thông tấn, báo chí ngành tài nguyên và môi trường

 

 

 

 

 

- Các hoạt động, nhiệm vụ tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ngành tài nguyên và môi trường (về cơ chế, chính sách, tham gia chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí tại các địa phương,...);

- Xây dựng bản tin, các chuyên đề chuyên sâu về tiêu chí môi trường (quản lý chất thải, cảnh quan môi trường, ba công trình vệ sinh,...);

- Biểu dương các thành phần cá nhân, tập thể có thành tích cao trong xây dựng nông thôn mới về tài nguyên và môi trường (thu gom, xử lý chất thải, xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường...).

Văn phòng Bộ (Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường);

Các đơn vị có liên quan

Từ tháng 5 - 12/2019

 

V

Xây dựng báo cáo và tổ chức tổng kết kết quả 10 năm thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

 

 

 

 

 

- Xây dựng báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các đơn vị có liên quan

Trước ngày 15/9/2019

 

- Tổ chức tổng kết kết quả 10 năm thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Tổng cục Môi trường

Từ ngày 15-25/9/2019