Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/2001/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 07 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 134/2000/QĐ-UB NGÀY 12/12/2000 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam số 18/2000/QH10 được Quốc hội thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000;

- Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998;

- Căn cứ Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ;

- Căn cứ Thông báo số 70-TB/TU ngày 19 tháng 9 năm 2000 của Thành ủy Đà Nẵng về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2000;

- Theo đề nghị của Chủ tịch UBND quận Liên Chiều và Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thống nhất bổ sung quận Liên Chiểu vào khoản 2, Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 134/2000/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2000 của UBND thành phố Đà Nẵng về một số chính sách khuyến khích đầu tư và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cư quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- TVTU, TTHĐND TP(báo cáo)
- CT và các PCT UBNDTP,
- UBMTTQVN TP và các đoàn thể.
- CPVP. CV VPUBND thành phố,
- Lưu VT, LT, KTTH (2).

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Huỳnh Năm