Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1138/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG, QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 ngày tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu.

(Có phương án đơn giản hóa TTHC kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính theo phương án đơn giản hóa được thông qua tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Lao động - TB&XH (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

PHƯƠNG ÁN

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày    tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

1. Nội dung đơn giản hóa

Nội dung: Cắt giảm thời gian thực hiện 04 thủ tục hành chính các lĩnh vực: Chính sách Lao động, việc làm, người có công và giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu.

Lý do: Hiện nay trên địa bàn tỉnh số lượng hồ sơ phát sinh thực hiện thủ tục hành chính ít; quy trình giải quyết thủ tục hành chính đơn giản, không mất nhiều thời gian. Vì vậy có thể rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân về thời gian.

2. Kiến nghị thực thi: Ban hành Quyết định công bố thực hiện giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa: Sau khi đơn giản hóa, tiết kiệm được chi phí và thời gian cho các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

Tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết:

- Thời gian thực hiện TTHC cắt giảm cao nhất đạt 37,5% so với quy định.

- Thời gian thực hiện TTHC cắt giảm thấp nhất đạt 20% so với quy định.

* Thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết theo quy định tại Sở Lao động - TB và XH (ngày)

Thời gian cắt giảm (ngày)

Thời gian thực hiện sau cắt giảm (ngày)

Tỷ lệ (%)

1

Thủ tục hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

10

2

8

20

2

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần

10

2

8

20

3

Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể

8

3

5

37,5

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

10

2

8

20