Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1131/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY DỆT - MAY SÀI GÒN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (công văn số 922/TTr-HĐQT ngày 01 tháng 8 năm 2001),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước : Công ty Dệt - May Sài Gòn doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam như sau :

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 30.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 20% vốn điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 70% vốn điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp : 10% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Dệt - May Sài Gòn tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 1999 để cổ phần hoá là : 43.478.232.303 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 24.186.191.318 đồng.

3. Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : 54.388 cổ phần; phần giá trị Nhà nước ưu đãi cho người lao động là : 1.631.640.000 đồng.

4. Chi phí đào tạo và đào tạo lại cho người lao động thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Dệt - May Sài Gòn là doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty cổ phần Dệt - May Sài Gòn.

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY SÀI GÒN.

- Tên giao dịch quốc tế : SAIGON TEXTILE AND GARMENT EXPORT IMPORT JOINT STOCK  COMPANY.

- Tên viết tắt : TEXGAMEX.

- Trụ sở chính : Số 298A Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Dệt - May Sài Gòn kinh doanh các ngành nghề sau :

- Sản xuất, kinh doanh hàng dệt may;

- Xuất nhập khẩu trực tiếp;

- Dịch vụ thương mại, kho vận và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Công ty cổ phần Dệt - May Sài Gòn : 

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Dệt - May Sài Gòn có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Dệt - May Sài Gòn.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2001. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Giám đốc Công ty Dệt - May Sài Gòn, Giám đốc Công ty cổ phần Dệt - May Sài Gòn, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt - May Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận :
- Như Điều 5,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
   Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
   các Vụ : TH, KTTH, 
- Lưu : ĐMDN (5b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 


Nguyễn Tấn Dũng