Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1127/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 770/QĐ-UBND NGÀY 09/3/2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỨC CHI PHỤC VỤ CÁCH LY Y TẾ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 31/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chng dịch COVID-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức chi phục vụ cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Các chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết s37/NQ-CP của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 và Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tài chính căn cứ tình hình thực tế triển khai Quyết đnh số 770/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và những vướng mắc phát sinh (nếu có) khi chuyển sang thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết đảm bảo quy định và phù hợp với tình hình thực tế, diễn biến phòng, chống dịch tại địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- V0, V1-3, VX4, DL, TM, TH;
- Lưu: VT, TM3.
8 bản, QĐ 102

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu