Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1124/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 09 TTHC MỚI VÀ BÃI BỎ 10 TTHC LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 05/TTr-SNV ngày 31/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 09 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ theo Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ (Phụ lục 1 kèm theo).

Điều 2. Bãi bỏ 10 TTHC trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ (được công bố tại Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 04 thủ tục hành chính mới, 06 thủ tục hành chính sửa đổi và 10 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ).

(Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

1. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2. Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai.

Hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai

 

Không

 

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của thi đua, khen thường ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số của Luật thi đua, khen thưởng.

 

2

Thủ tục tặng Cờ thi của UBND tỉnh

3

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

4

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng

5

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

6

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề.

7

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất.

8

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình

9

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

Stt

Số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

1.

T-GLA-282908-TT

Thủ tục tặng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (khen thưởng theo công trạng và thành tích)

- Nghđịnh số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

 

2.

T-GLA-193055-TT

Thủ tục tặng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khen thưởng phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề)

3.

T-GLA-193060-TT

Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

4.

T-GLA-193059-TT

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng

5.

T-GLA-193058-TT

Thủ tục tặng Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh

6.

T-GLA-282909-TT

Thủ tục tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai”

7.

T-GLA-282911-TT

Thủ tục tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai”

8.

T-GLA-282910-TT

Hiệp y khen thưởng (xác nhận thành tích)

9.

T-GLA-193065-TT

Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng

10.

T-GLA-193051-TT

Thủ tục tặng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc đột xuất; thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng... theo thủ tục đơn giản