Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1115/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 6 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 92/2017/NĐ-CP, ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Trưởng ban Dân tộc tại Tờ trình số 304/TTr-BDT ngày 02/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định này 02 (Hai) quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long đã được phê duyệt tại Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Dân tộc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã lập danh sách đăng ký tài khoản của công chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình này, gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công để thiết lập cấu hình điện tử trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ có hiệu lực thi hành.

2. Giao Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã xây dựng quy trình điện tử cập nhật lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TT PVHCC, Ban TCD-NC;
- Lưu: VT, 1.12.17.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Phần I.

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố TTHC

Lĩnh vực Dân tộc

1

Công nhận người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số

Quyết định số 288/QĐ- UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

2

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số

Quyết định số 288/QĐ- UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

 

Phần II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Công nhận người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, tiếp nhận, scan hồ sơ, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình lãnh đạo cấp xã

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

UBND cấp xã

04 ngày

Bước 2

Xem xét, ký duyệt hồ sơ chuyển hồ sơ đến cơ cơ quan cấp trên

Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày

Bước 3

Phòng Dân tộc thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan trình lãnh đạo UBND cấp huyện

Phòng Dân tộc

UBND cấp huyện

03 ngày

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND cấp huyện

02 ngày

Bước 5

Phòng Chính sách Dân tộc thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan (bằng văn bản hoặc qua cuộc họp), tổng hợp các ý kiến, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban Dân tộc

Ban Dân tộc

UBND tỉnh

01 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Ban dân tộc xem xét, ký duyệt văn bản, chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 7

Ban Tiếp công dân - Nội chính xử lý hồ sơ

Ban Tiếp công dân - Nội chính

02 ngày

Bước 8

Ban Tiếp công dân - Nội chính trình lãnh đạo VP.UBND tỉnh xem xét

0,5 ngày

Bước 9

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt danh sách công nhận người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số, chuyển đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã trả kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 10

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

UBND cấp xã

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày

2. Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, tiếp nhận, scan hồ sơ, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình lãnh đạo cấp xã

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

UBND cấp xã

04 ngày

Bước 2

Xem xét, ký duyệt hồ sơ chuyển hồ sơ đến cơ cơ quan cấp trên

Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày

Bước 3

Phòng Dân tộc thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan trình lãnh đạo UBND cấp huyện

Phòng Dân tộc

UBND cấp huyện

03 ngày

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND cấp huyện

02 ngày

Bước 5

Phòng Chính sách Dân tộc thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan (bằng văn bản hoặc qua cuộc họp), tổng hợp các ý kiến, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban Dân tộc

Ban Dân tộc

UBND tỉnh

01 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Ban dân tộc xem xét, ký duyệt văn bản, chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 7

Ban Tiếp công dân - Nội chính xử lý hồ sơ

Ban Tiếp công dân - Nội chính

02 ngày

Bước 8

Ban Tiếp công dân - Nội chính trình lãnh đạo VP.UBND tỉnh xem xét

0,5 ngày

Bước 9

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt danh sách công nhận người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số, chuyển đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã trả kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 10

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

UBND cấp xã

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày