Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1112/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT SÓNG QUẢNG BÁ KÊNH TRUYỀN HÌNH ĐẮK LẮK TRÊN VỆ TINH VINASAT-2 GIAI ĐOẠN 2021- 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/ 6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án số hóa, truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 2451/QĐ- TTg;

Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BTTTT ngày 01/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh;

Xét đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk tại Tờ trình số 280/TTr - PTTH ngày 29/4/2020; Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 274/STTTT-BCVT ngày 6/3/2020; Sở Tài chính tại Công văn số 1231/STC-HCSN ngày 12/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Đắk Lắk trên vệ tinh Vinasat-2 giai đoạn 2021- 2025 do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh lập với những nội dung chính sau đây:

1. Tên đề án: Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Đắk Lắk trên vệ tinh Vinasat-2 giai đoạn 2021- 2025.

2. Địa điểm thực hiện: tỉnh Đắk Lắk.

3. Mục tiêu của đề án:

- Phát sóng kênh truyền hình Đắk Lắk trên vệ tinh Vinasat-2 nhằm đảm bảo phủ sóng kênh truyền hình Đắk Lắk đến 100% địa bàn toàn tỉnh, để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Mở rộng vùng phủ sóng kênh truyền hình Đắk Lắk ra toàn quốc và một số quốc gia trong khu vực, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa truyền thống và cung cấp, phản ánh các hoạt động, những tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, mở rộng giao lưu văn hóa, mời gọi đầu tư phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

- Đa dạng hình thức phát sóng kỹ thuật số chất lượng cao với chuẩn hình ảnh HD trở lên; tận dụng tối ưu hóa phương thức truyền dẫn phát sóng kỹ thuật số qua vệ tinh.

4. Nội dung thực hiện: Thuê dịch vụ đường truyền tín hiệu và phát sóng kênh truyền hình Đắk Lắk chuẩn HD trên vệ tinh Vinasat-2.

5. Thời gian thực hiện: 05 năm, từ năm 2021 đến năm 2025.

6. Kinh phí thực hiện: 01 năm là 4.500.000.000 đồng, cụ thể:

- Chi phí thuê dịch vụ đường truyền tín hiệu : 800.000.000 đồng/năm.

- Chi phí thuê dịch vụ phát sóng trên vệ tinh Vinasat-2: 3.700.000.000 đồng/năm.

7. Nguồn kinh phí:

- Năm 2021: Ngân sách nhà nước đảm bảo.

- Từ năm 2022 đến năm 2025: Căn cứ dự toán thu hàng năm của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí một phần kinh phí, phần còn lại do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tự đảm bảo.

8. Hình thức lựa chọn nhà thầu: thực hiện theo quy định của pháp luật về hoạt động đấu thầu.

Điều 2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chịu trách nhiệm triển khai các nội dung tại Điều 1 Quyết định này; tổ chức thực hiện Đề án đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TT&TT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Như Điều 3;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng: KGVX, TH, KT;
- Lưu: VT, KGVX (Nh-08b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà