Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 111/2001/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Cho phép Trung tâm giao dịch chứng khoán trực thuộc ủy ban Chứng khoán Nhà nước được vận dụng chế độ tiền lương trong thời gian 03 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001, như sau:

1. Ngạch, bậc tiền lương của cán bộ, viên chức thực hiện theo ngạch, bậc tiền lương công chức quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ.

2. Vận dụng chế độ tiền lương của doanh nghiệp nhà nước với hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu là 1,3 lần.

3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 03 tháng lương thực hiện.

Điều 2. Nguồn kinh phí chi các khoản nêu tại Điều 1 Quyết định này được quy định như sau:

1. Ngân sách nhà nước cấp bằng 2 lần quỹ tiền lương thực tế tính theo ngạch, bậc.

2. Các khoản thu sự nghiệp của Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm điều hòa nguồn thu sự nghiệp để bảo đảm mức thu nhập giữa các Trung tâm giao dịch chứng khoán. Trường hợp nguồn thu sự nghiệp đã điều hoà nhưng không đủ, giao Bộ Tài chính xác định cụ thể để Ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch thiếu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)