Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1107/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 95/TTr-SNN&PTNT ngày 10/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 04 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, cụ thể:

- Ban hành 04 quy trình nội bộ: Quy trình số 106a, 106b; 107; 108; 109. (Chi tiết có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam): Tổng hợp danh sách nhân sự có liên quan tham gia vào quy trình nội bộ gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập, cấu hình quy trình điện tử; thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành việc thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ khi Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền Thông, Trung tâm Hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam (thực hiện);
- Trung tâm CNTT&TT Quảng Nam (thực hiện);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (Thảo).
C:\Users\Admin\OneDrive\Nam 2020\Quy trinh noi bo\8.So NN\QĐ_986 _10-4-2020\QTNB_NN_4_2020.docx

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tân

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Quy trình nội bộ số: 106a/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng (đối với cơ sở sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Nộp hồ sơ trực tiếp

Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

+ 02 giờ làm việc tiếp nhận trên hệ thống

+ 02 ngày làm việc kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và phản hồi cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối công việc

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục chuyển hồ sơ đến Phòng Kỹ thuật để thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật chuyển hồ sơ đến công chức thuộc Phòng Kỹ thuật để thực hiện công việc

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả

Công chức Phòng Kỹ thuật

12 ngày làm việc

12 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Kỹ thuật xem xét, thẩm định hồ sơ, tham mưu thành lập Đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở; Đoàn đánh giá được thành lập tiến hành tổ chức đánh giá; công chức Phòng Kỹ thuật tổng hợp hoàn thiện hồ sơ, xây dựng bản thảo trình Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật.

 

Bước 5

Duyệt hồ sơ thẩm định, trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật

02 ngày 02 giờ làm việc

02 ngày 02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật xem xét, duyệt hồ sơ thẩm định, trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y

1,5 ngày làm việc

1,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công

Văn thư Chi cục Chăn nuôi và Thú y

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ; thông báo cho bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, chuyển kết quả (tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y) cho bộ phận chuyển phát thư của Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận Một cửa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

 

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Hành chính công

 

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

17 ngày làm việc

19 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 106b/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng (đối với cơ sở sản xuất (sản xuất, sơ chế, chế biến) thức chăn nuôi truyền thống nhằm mục đích thương mại, theo đặt hàng)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Nộp hồ sơ trực tiếp

Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

+ 02 giờ làm việc tiếp nhận trên hệ thống
+ 02 ngày làm việc kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và phản hồi cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối công việc

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục chuyển hồ sơ đến Phòng Kỹ thuật để thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật chuyển hồ sơ đến công chức thuộc Phòng Kỹ thuật để thực hiện công việc

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả

Công chức Phòng Kỹ thuật

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Kỹ thuật xem xét, thẩm định hồ sơ, xây dựng bản thảo trình lãnh đạo Phòng Kỹ thuật.

 

Bước 5

Duyệt hồ sơ thẩm định, trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật

01 ngày 06 giờ làm việc

01 ngày 06 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật xem xét, duyệt hồ sơ thẩm định, trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công

Văn thư Chi cục Chăn nuôi và Thú y

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ; thông báo cho bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, chuyển kết quả (tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y) cho bộ phận chuyển phát thư của Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận Một cửa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

 

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Hành chính công

 

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

07 ngày làm việc

09 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 107/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Nộp hồ sơ trực tiếp

Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

+ 02 giờ làm việc tiếp nhận trên hệ thống
+ 02 ngày làm việc kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và phản hồi cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối công việc

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục chuyển hồ sơ đến Phòng Kỹ thuật để thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật chuyển hồ sơ đến công chức thuộc Phòng Kỹ thuật để thực hiện công việc

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả

Công chức Phòng Kỹ thuật

1,5 ngày làm việc

1,5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Kỹ thuật xem xét, thẩm định hồ sơ, xây dựng bản thảo trình lãnh đạo Phòng Kỹ thuật.

 

Bước 5

Duyệt hồ sơ thẩm định, trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật

04 giờ làm việc

04 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật xem xét, duyệt hồ sơ thẩm định, trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công

Văn thư Chi cục Chăn nuôi và Thú y

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ; thông báo cho bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, chuyển kết quả (tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y) cho bộ phận chuyển phát thư của Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận Một cửa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

 

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Hành chính công

 

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

3,5 ngày làm việc

5,5 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 108/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Nộp hồ sơ trực tiếp

Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

+ 02 giờ làm việc tiếp nhận trên hệ thống

+ 02 ngày làm việc kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và phản hồi cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối công việc

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục chuyển hồ sơ đến Phòng Kỹ thuật để thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật chuyển hồ sơ đến công chức thuộc Phòng Kỹ thuật để thực hiện công việc

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả

Công chức Phòng Kỹ thuật

12 ngày làm việc

12 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Kỹ thuật xem xét, thẩm định hồ sơ, tham mưu thành lập Đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở; Đoàn đánh giá được thành lập tiến hành tổ chức đánh giá; công chức Phòng Kỹ thuật tổng hợp hoàn thiện hồ sơ, xây dựng bản thảo trình Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật.

 

Bước 5

Duyệt hồ sơ thẩm định, trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật

02 ngày 02 giờ làm việc

02 ngày 02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật xem xét, duyệt hồ sơ thẩm định, trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y

1,5 ngày làm việc

1,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công

Văn thư Chi cục Chăn nuôi và Thú y

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ; thông báo cho bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, chuyển kết quả (tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y) cho bộ phận chuyển phát thư của Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận Một cửa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

 

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Hành chính công

 

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

17 ngày làm việc

19 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 109/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Nộp hồ sơ trực tiếp

Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

+ 02 giờ làm việc tiếp nhận trên hệ thống

+ 02 ngày làm việc kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và phản hồi cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối công việc

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục chuyển hồ sơ đến Phòng Kỹ thuật để thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật chuyển hồ sơ đến công chức thuộc Phòng Kỹ thuật để thực hiện công việc

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả

Công chức Phòng Kỹ thuật

1,5 ngày làm việc

1,5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Kỹ thuật xem xét, thẩm định hồ sơ, xây dựng bản thảo trình lãnh đạo Phòng Kỹ thuật.

 

Bước 5

Duyệt hồ sơ thẩm định, trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật

04 giờ làm việc

04 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật xem xét, duyệt hồ sơ thẩm định, trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công

Văn thư Chi cục Chăn nuôi và Thú y

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ; thông báo cho bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, chuyển kết quả (tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y) cho bộ phận chuyển phát thư của Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận Một cửa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

02 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

 

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Hành chính công

 

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

3,5 ngày làm việc

5,5 ngày làm việc