Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1102/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2, LỚP 6 SỬ DỤNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI TỪ NĂM HOC 2021-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục ph thông;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục ph thông;

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục ph thông;

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục ph thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai tại Tờ trình số 48/TTr-SGD&ĐT ngày 05/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm học 2021-2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Các Sở: TT&TT, Tài chính;
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh;
- Các NXB có SGK trong danh mục;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH
1, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng Thị Dung

 

DANH MỤC

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2, LỚP 6 SỬ DỤNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI TỪ NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

I

Lớp 2:

 

 

1

Tiếng Anh 2

Hoàng Văn Vân (Tng Chủ biên),

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Nguyn Quốc Tuấn.

Giáo dục Việt Nam

2

Tiếng Việt 2 - Tập 1, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Bùi Mạnh Hùng - Trần Thị Hiền Lương (đồng chủ biên) Lê Thị Lan Anh, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Đặng Thị Hảo Tâm

Giáo dục Việt Nam

3

Toán 2 - Tập 1, Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tng chủ biên); Lê Anh Vinh (Chủ biên); Nguyễn Áng; Vũ Văn Dương; Nguyễn Minh Hải; Hoàng Quế Hường; Bùi Bá Manh

Giáo dục Việt Nam

4

Toán 2 - Tập 1, Tập 2 (Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn

Đại học Sư phạm

5

Hoạt động trải nghiệm 2 (Chân trời sáng tạo)

Phó Đức Hòa - Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên) - Bùi Ngọc Diệp - Đinh Thị Kim Thoa - Nguyễn Hu Tâm (Chủ biên)

Giáo dục Việt Nam

6

Mĩ thuật 2 (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (Đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (Đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân.

Giáo dục Việt Nam

7

Giáo dục thể chất 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Duy Quyết - Hồ Đắc Sơn (Đồng Tổng chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên) - Nguyễn Thị Hà - Đỗ Mạnh Hưng - Vũ Văn Thịnh - Vũ Thị Hồng Thu - Vũ Thị Thư - Nguyễn Thành Trung - Nguyễn Duy Tuyến - Phạm Mai Vương

Giáo dục Việt Nam

8

Giáo dục thể chất 2 (Cánh điều)

Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên) - Phạm Đông Đức (Chủ biên) - Nguyễn Duy Linh - Phạm Tràng Kha

Đại học Sư phạm TP H Chí Minh

9

Đạo đức 2 (Kết nối tri thức vi cuc sống)

Nguyễn Thị Toan (Tng chủ biên), Trần Thàhh Nam (Chủ biên) - Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai

Giáo dục Việt Nam

10

Đo đức 22 (Cánh diều)

Trần Văn Thng (Tng chủ biên) - Ngô Vũ Thu Hằng (Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Vũ Thị Mai Hường

Đại học Sư phạm TP H Chí Minh

11

Tự nhiên và xã hội 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Vũ Văn Hùng (Tng Chủ biên), Nguyễn Thị Than (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh.

Giáo dục Việt Nam

12

Tự nhiên và xã hội 2 (Cánh điều)

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Phùng Thanh Huyền

Đại học Sư phạm

13

Âm nhạc 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hoàng Long - ĐThị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên kiêm chủ biên)

Giáo dục Việt Nam

14

Âm nhạc 2 (Chân trời sáng tạo)

Hồ Ngọc Khải - Lê Anh Tuấn (đồng Tổng chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên)

Giáo dục Việt Nam

II

Lớp 6

 

 

1

Ngữ văn 6 - Tập 1 (Cánh diều)

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Lê Huy Bắc, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Ngữ văn 6 - Tập 2 (Cánh diều)

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn, Trần Văn Toàn

2

Ngữ văn 6 - Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Bùi Mạnh Hùng (Tng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương

Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn 6 - Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Phan Huy Dũng, Phạm Đặng Xuân Hương, Đặng Lưu, Nguyễn Thanh Tùng

3

Toán 6 - Tập 1 (Cánh diều)

Đỗ Đức Thái (Tng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

Đại học Sư phạm TP H Chí Minh

Toán 6 - Tập 2 (Cánh diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

4

Toán 6 - Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hạ Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thng

Giáo dục Việt Nam

Toán 6 - Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

5

Tiếng Anh 6 - Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Anh 6 - Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn

6

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World (Đại Trường Phát)

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương

Đại học Sư phạm TP H Chí Minh

7

Giáo dục công dân 6 (Cánh diều)

Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang

Đại học Sư phạm TP H Chí Minh

8

Giáo dục công dân 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ

Giáo dục Việt Nam

9

Khoa học tự nhiên 6 (Cánh diều)

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên), Lê Minh Cầm, Ngô Ngọc Hoa, Lê Thị Phương Hoa, Phan Thị Thanh Hội, Đỗ Thanh Hữu, Cao Tiến Khoa, Lê Thị Thanh, Nguyễn Đức Trường, Trương Anh Tuấn

Đại học Sư phạm TP H Chí Minh

10

Khoa học tự nhiên 6 (Chân trời sáng tạo)

Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng

Giáo dục Việt Nam

11

Lịch sử và Địa lí 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên), Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Hoàng Anh Tuấn, Phí Công Việt

Giáo dục Việt Nam

12

Tin học 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

Giáo dục Việt Nam

13

Công nghệ 6 (Chân trời sáng tạo)

Bùi Văn Hồng (Tng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Trần Văn Sỹ

Giáo dục Việt Nam

14

Công nghệ 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tng chbiên kiêm Chủ biên), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú

Giáo dục Việt Nam

15

Âm nhạc 6 (Kết ni tri thức với cuộc sng)

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao SAnh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân

Giáo dục Việt Nam

16

Mĩ thuật 6 (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân

Giáo dục Việt Nam

17

Mĩ thuật 6 (Cánh diều)

Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên kiêm Chbiên), Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Hồng Thm

Đại học Sư phạm TP H Chí Minh

18

Giáo dục thể chất 6 (Cánh diều)

Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (chủ biên), Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyn Văn Thành

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

19

Giáo dục thể chất 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương

Giáo dục Việt Nam

20

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 (Cánh diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Bùi Thanh Xuân

Đại học Sư phạm TP H Chí Minh

21

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lưu Thu Thủy, Bùi STụng (đồng Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy

Giáo dục Việt Nam