Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1100/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP, NGƯỜI GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC, TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1070/TTr-STP ngày 16 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định viên tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp công lập đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể:

1. Giám định viên tư pháp: 82 người (kèm Phụ lục I);

2. Người giám định tư pháp theo vụ việc: 01 người (kèm Phụ lục II);

3. Tổ chức giám định tư pháp công lập: 02 tổ chức (kèm Phụ lục III).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1466/QĐ-UBND-HC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ tư pháp;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- TAND Tỉnh; Viện KSND Tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số: 1100/QĐ-UBND-HC ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Tình trạng

Lĩnh vực giám định

Ngày bổ nhiệm

Nơi công tác/nơi cư trú

Ghi chú (nếu có)

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

1

Võ Tấn Thanh

20/10/1959

X

 

Pháp y

25/01/2007

Trung tâm Pháp y

 

2

Phạm Văn Tâm

04/4/1957

X

 

Pháp y

19/11/2015

Trung tâm Pháp y

 

3

Nguyễn Việt Tân

22/02/1984

x

 

Pháp y

19/11/2015

Trung tâm Pháp y

 

4

Nguyễn Quang Hiển

06/9/1984

x

 

Pháp y

19/11/2015

Trung tâm Pháp y

 

5

Trần Văn Lườm

26/8/1961

 

x

Pháp y

25/01/2007

Sở Y tế

 

6

Nguyễn Trường Kha

02/8/1961

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

7

Lê Văn Bé Ba

1964

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

8

Nguyễn Văn Gặp

12/12/1961

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

9

Ngô Thanh Xuân

1964

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

10

Hồ Trí Hùng

1964

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

11

Nguyễn Văn Vệ

1966

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

12

Trần Thành Long

24/6/1960

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

13

Võ Anh Kiệt

1977

 

x

Pháp y

14/8/2009

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

14

Lâm Thị Xuân Hoa

03/4/1963

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

15

Nguyễn Văn Bình

1964

 

x

Pháp y

31/12/2009

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

16

Huỳnh Văn Huệ

30/12/1957

 

x

Pháp y

19/11/2015

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

 

17

Mai Văn Thuận

30/12/1966

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

 

18

Nguyễn Ngọc Khoa

1966

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

 

19

Trương Tấn Tài

20/3/1967

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự

 

20

Nguyễn Phước An

1961

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự

 

21

Võ Hữu Tấn

02/5/1965

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười

 

22

Nguyễn Văn Phú

1967

 

x

Pháp y

14/8/2009

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười

 

23

Nguyễn Việt Cường

13/01/1979

 

x

Pháp y

04/4/2016

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười

Bổ sung năm 2016

24

Thái Minh Tuấn

1963

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng

 

25

Nguyễn Minh Trí

1974

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng

 

26

Nguyễn Hữu Tài

25/6/1979

 

x

Pháp y

19/11/2015

Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng

 

27

Hồ Ngọc Thành

18/7/1962

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông

 

28

Nông Thành Thông

07/01/1961

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông

 

29

Nguyễn Văn Lắm

16/7/1978

 

x

Pháp y

04/4/2016

Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông

Bổ sung năm 2016

30

Dương Khắc Đệ

27/02/1969

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh

 

31

Nguyễn Hạnh Thông

1972

 

x

Pháp y

14/8/2009

Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh

 

32

Trần Thanh Tùng

03/11/1964

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Lấp Vò

 

33

Nguyễn Anh Huy

12/02/1979

 

x

Pháp y

19/11/2015

Bệnh viện Đa khoa huyện Lấp Vò

 

34

Phạm Văn Mẫn

01/01/1956

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Lai Vung

 

35

Nguyễn Hoàng Ân

08/5/1979

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Lai Vung

 

36

Nguyễn Văn Tạo

1958

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành

 

37

Huỳnh Văn Hồng

15/5/1958

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành

 

38

Lê Văn Thắng

1965

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành

 

39

Nguyễn Thành Long

1962

 

x

Pháp y

25/01/2007

Bệnh viện Tâm thần

 

40

Lê Văn Hồng

20/7/1955

 

x

Pháp y

25/01/2007

Số 136 khóm 2, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

41

La Tất Thành

1955

 

x

Pháp y

25/01/2007

Số 04 Nguyễn Du, khóm 1, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

42

Nguyễn Hiếu Nhân

01/5/1955

 

x

Pháp y

25/01/2007

Số 679 Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

 

43

Phạm Ngọc Bạch

15/8/1953

 

x

Pháp y

25/01/2007

Số 923 Nguyễn Thái Học, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

44

Thái Công Trường

10/11/1955

 

x

Pháp y

25/01/2007

xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

 

45

Nguyễn Văn Tùng

1965

x

 

Tài liệu; dấu vết cơ học; súng, đạn

08/12/1997

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

46

Nguyễn Bá Đương

1960

x

 

Tài liệu

08/12/1997

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

47

Võ Minh Sơn

1969

x

 

Kỹ thuật

28/02/2007

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

48

Nguyễn Văn Minh

1969

x

 

Tài liệu

08/12/1997

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

49

Võ Cường Nhân

1976

x

 

Tài liệu; dấu vết đường vân; dấu vết cơ học; súng, đạn

28//02/2007

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

50

Nguyễn Thị Ni

1970

x

 

Tài liệu

19/8/2013

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

51

Trần Văn Nở

1964

x

 

Dấu vết đường vân

19/8/2013

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

52

Trần Hoàng Sơn

1966

x

 

Pháp y

18/6/2010

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

53

Nguyễn Cao Giang

1970

x

 

Pháp y; sinh học

25/01/2007

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

54

Trương Minh Vũ

1979

x

 

Hóa học; tài liệu; cháy, nổ

22/5/2007

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

55

Thái Hồng Thắm

1974

x

 

Tài liệu; dấu vết đường vân

19/8/2013

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

56

Lê Hoàng Duy

1978

x

 

Kỹ thuật

06/8/2012

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

57

Hoàng Thị Nga

1980

x

 

Sinh học

06/8/2012

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

58

Nguyễn Văn Thắng Em

1984

x

 

Hóa học; cháy, nổ

19/8/2013

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

59

Võ Thị Thùy Trang

1982

x

 

Tài liệu

19/8/2013

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

60

Trương Ngọc Danh

1986

x

 

Tài liệu; hóa học

19/8/2013

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

61

Lê Minh Vương

1985

x

 

Tài liệu; hóa học

19/8/2013

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

62

Lê Hữu Tiến

1986

x

 

Tài liệu; dấu vết đường vân

24/6/2014

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

63

Phạm Ngọc Trọng

1981

x

 

Pháp y

20/8/2015

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

64

Nguyễn Thị Ngọc Hân

1988

x

 

Tài liệu; dấu vết đường vân

19/10/2015

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

65

Lê Thanh Bạch

1989

x

 

Dấu vết đường vân

19/10/2015

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

66

Trần Văn Nam

19/5/1959

 

x

Văn hóa

06/01/2014

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

67

Trần Phước Đa

16/8/1960

 

x

Văn hóa

06/01/2014

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

68

Huỳnh Văn Bé

26/10/1955

 

x

Văn hóa

24/4/2006

Số 44/2 Hùng Vương, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

69

Nguyễn Chánh Tài

01/01/1982

 

x

Xây dựng

16/12/2011

Sở Xây dựng

 

70

Đào Như Nguyện

10/5/1980

 

x

Xây dựng

11/11/2010

Sở Xây dựng

 

71

Lý Cẩm Nghĩa

10/4/1961

 

x

Tài chính công nghiệp

08/12/1997

Sở Tài chính

 

72

Lê Giang

20/5/1972

 

x

Tài chính kế toán

05/02/2016

Sở Tài chính

Bổ sung năm 2016

73

Đặng Thái Hoàng

12/3/1978

 

x

Tài chính kế toán

05/02/2016

Sở Tài chính

Bổ sung năm 2016

74

Lê Văn Út Em

1981

 

x

Tài chính kế toán

05/02/2016

Sở Tài chính

Bổ sung năm 2016

75

Nguyễn Việt Trung

08/6/1962

 

x

Tài chính kế toán

05/02/2016

Sở Tài chính

Bổ sung năm 2016

76

Bùi Thanh Sơn

19/5/1978

 

x

Tài chính kế toán

05/02/2016

Sở Tài chính

Bổ sung năm 2016

77

Trầm Văn Ngà

17/12/1956

 

x

Khoa học công nghệ

25/5/2006

Sở Khoa học và Công nghệ

 

78

Nguyễn Thanh Bình

24/12/1959

 

x

Khoa học công nghệ

25/5/2006

Sở Khoa học và Công nghệ

 

79

Nguyễn Văn Nhỏ

1959

 

x

Báo chí - xuất bản

15/5/2014

Sở Thông tin và truyền thông

 

80

Đoàn Hùng Vũ

1974

 

x

Công nghệ thông tin

15/5/2014

Sở Thông tin và truyền thông

 

81

Lê Thị Thanh Trúc

1980

 

x

Công nghệ thông tin

15/5/2014

Sở Thông tin và truyền thông

 

82

Lê Quang Hiệp

1981

 

x

Bưu chính viễn thông

15/5/2014

Sở Thông tin và truyền thông

 

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC
(Kèm theo Quyết định số: 1100 /QĐ-UBND-HC ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi công tác/nơi cư trú

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định tư pháp

Ghi chú

01

Nguyễn Quốc Minh

1949

Số 80, Định Tiên Hoàng, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Pháp y

Giám định pháp y tử thi

 

 

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP
(Kèm theo Quyết định số: 1100 /QĐ-UBND-HC ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Tên tổ chức giám định tư pháp

Chuyên ngành giám định

Địa chỉ trụ sở/ Điện thoại liên hệ

Họ tên người đứng đầu tổ chức

Ghi chú

01

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Tháp

Kỹ thuật hình sự

Số 246, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 0693.620254

Nguyễn Văn Tùng - Trưởng phòng

 

02

Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp

Pháp y

Số 392, đường Lê Đại Hành, khóm Mỹ Trung, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp ĐT: 067.3567899

Võ Tấn Thanh - Giám đốc Trung tâm