Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 110/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN HẠNG CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Ban hành Quy định về phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định phân hạng các chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, gồm: 02 chợ hạng I, 11 chợ hạng II, 68 chợ hạng III (chi tiết theo như Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, CVTH (Dũng);
- Lưu: VT, TH. (TVA)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

PHÂN HẠNG CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

(Phụ lục kèm theo Quyết định số: 110/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

TT

Tên chợ

Địa điểm

Phân hạng chợ

Ghi chú

Hạng I

Hạng II

Hạng III

1

2

3

4

5

6

7

I

Thành phố Cao Bằng

 

 

 

 

 

1

Chợ Sông Bằng

Phường Hợp Giang

x

 

 

 

2

Chợ Xanh

Phường Hợp Giang

x

 

 

 

3

Chợ Ẩm thực

Phường Hợp Giang

 

 

x

 

4

Chợ km5

Phường Đề Thám

 

 

x

 

5

Chợ km5 mở rộng

Phường Đề Thám

 

 

x

 

6

Chợ Ngọc Xuân

Phường Ngọc Xuân

 

 

x

 

7

Chợ Tân Giang

Phường Tân Giang

 

 

x

 

8

Chợ Cao Bình

Xã Hưng Đạo

 

 

x

 

9

Chợ Chu Trinh

Xã Chu Trinh

 

 

x

 

II

Huyện Hòa An

 

 

 

 

 

1

Chợ Nước Hai

Thị trấn Nước Hai

 

x

 

 

2

Chợ Án Lại

Xã Nguyễn Huệ

 

 

x

 

3

Chợ Nà Mừa

Xã Trương Lương

 

 

x

 

4

Chợ Tài Hồ Sìn

Xã Bạch Đằng

 

 

x

 

5

Chợ Mỏ Sắt

Xã Dân Chủ

 

 

x

 

6

Chợ Háng Hóa

Xã Nam Tuấn

 

 

x

 

7

Chợ Kéo Roọc

Xã Nam Tuấn

 

 

x

 

III

Huyện Thông Nông

 

 

 

 

 

1

Chợ trung tâm huyện

Thị trấn Thông Nông

 

x

 

 

2

Chợ Cần Yên

Xã Cần Yên

 

 

x

 

3

Chợ Tắp Ná

Xã Thanh Long

 

 

x

 

4

Chợ Lương Thông

Xã Lương Thông

 

 

x

 

IV

Huyện Hà Quảng

 

 

 

 

 

1

Chợ Bản Giới

Thị trấn Xuân Hòa

 

 

x

 

2

Chợ Nà Giàng

Xã Phù Ngọc

 

 

x

 

3

Chợ Sóc Giang

Xã Sóc Hà

 

 

x

 

4

Chợ Tổng Cọt

Xã Tổng Cọt

 

 

x

 

5

Chợ Nặm Nhũng

Xã Lũng Nặm

 

 

x

 

6

Chợ Thượng Thôn

Xã Thượng Thôn

 

 

x

 

7

Chợ Trường Hà

Xã Trường Hà

 

 

x

 

V

Huyện Nguyên Bình

 

 

 

 

 

1

Chợ Thị trấn Nguyên Bình

Thị trấn Nguyên Bình

 

x

 

 

2

Chợ Tĩnh Túc

Thị trấn Tĩnh Túc

 

 

x

 

3

Chợ Phia Đén

Xã Thành Công

 

 

x

 

4

Chợ Nà Bao

Xã Lang Môn

 

 

x

 

5

Chợ Phai Khắt

Xã Tam Kim

 

 

x

 

VI

Huyện Bảo Lạc

 

 

 

 

 

1

Chợ Bảo Lạc

Thị trấn Bảo Lạc

 

x

 

 

2

Chợ Lũng Pán

Xã Huy Giáp

 

 

x

 

3

Chợ Bản Riển

Xã Hưng Đạo

 

 

x

 

4

Chợ Pù Mồ

Xã Sơn Lộ

 

 

x

 

5

Chợ Phiêng Buống

Xã Hưng Thịnh

 

 

x

 

6

Chợ Cốc Pàng

Xã Cốc Pàng

 

 

x

 

7

Chợ Đồng Mu

Xã Xuân Trường

 

 

x

 

8

Chợ Bản Oóng

Xã Sơn Lập

 

 

x

 

9

Chợ Bản Ngà

Xã Huy Giáp

 

 

x

 

VII

Huyện Bảo Lâm

 

 

 

 

 

1

Chợ Pác Miầu

Thị trấn Pác Miầu

 

x

 

 

2

Chợ Bản Luầy

Xã Thạch Lâm

 

 

x

 

3

Chợ Bản Bó

Xã Thái Học

 

 

x

 

4

Chợ Thái Sơn

Xã Thái Sơn

 

 

x

 

5

Chợ Bản Chang

Xã Yên Thổ

 

 

x

 

6

Chợ Nam Quang

Xã Nam Quang

 

 

x

 

7

Chợ Nam Cao

Xã Nam Cao

 

 

x

 

8

Chợ Nà Tốm

Xã Vĩnh Quang

 

 

x

 

9

Chợ Vĩnh Phong

Xã Vĩnh Phong

 

 

x

 

10

Chợ Đức Hạnh

Xã Đức Hạnh

 

 

x

 

11

Chợ Nà Pồng

Xã Lý Bôn

 

 

x

 

VIII

Huyện Trà Lĩnh

 

 

 

 

 

1

Chợ trung tâm Thị trấn

Thị trấn Hùng Quốc

 

x

 

 

2

Chợ gia súc Trà Lĩnh

Thị trấn Hùng Quốc

 

 

x

 

3

Chợ xã Quang Trung

Xã Quang Trung

 

 

x

 

IX

Huyện Trùng Khánh

 

 

 

 

 

1

Chợ Thị trấn

Thị trấn Trùng Khánh

 

x

 

 

2

Chợ Thông Huề

Xã Thông Huề

 

 

x

 

3

Chợ Pò Tấu

Xã Chí Viễn

 

 

x

 

4

Chợ Bản Rạ

Xã Đàm Thủy

 

 

x

 

5

Chợ Đình Phong

Xã Đình Phong

 

 

x

 

X

Huyện Phục Hòa

 

 

 

 

 

1

Chợ Phục Hòa

Thị trấn Hòa Thuận

 

 

x

 

2

Chợ cửa khẩu Tà Lùng

Thị trấn Tà Lùng

 

x

 

 

3

Chợ Nông sản Tà Lùng

Thị trấn Tà Lùng

 

 

x

 

4

Chợ Cách Linh

Xã Cách Linh

 

 

x

 

5

Chợ Bản Co

Xã Triệu Ẩu

 

 

x

 

XI

Huyện Quảng Uyên

 

 

 

 

 

1

Chợ Quảng Uyên

Thị trấn Quảng Uyên

 

x

 

 

2

Chợ Đống Đa

Xã Ngọc Động

 

 

x

 

3

Chợ Háng Chấu

Xã Cai Bộ

 

 

x

 

4

Chợ Hoàng Hải

Xã Hoàng Hải

 

 

x

 

XII

Huyện Thạch An

 

 

 

 

 

1

Chợ Đông Khê

Thị trấn Đông Khê

 

x

 

 

2

Chợ Nặm Nàng

Xã Kim Đồng

 

 

x

 

3

Chợ Canh Tân

Xã Canh Tân

 

 

x

 

4

Chợ Minh Khai

Xã Minh Khai

 

 

x

 

5

Chợ Vân Trình

Xã Vân Trình

 

 

x

 

6

Chợ Đức Thông

Xã Đức Thông

 

 

x

 

7

Chợ Quang Trọng

Xã Quang Trọng

 

 

x

 

8

Chợ Đức Long

Xã Đức Long

 

 

x

 

9

Chợ cửa khẩu Đức Long

Xã Đức Long

 

x

 

 

XIII

Huyện Hạ Lang: 03 chợ

 

 

 

 

 

1

Chợ huyện Hạ Lang

Thị trấn Thanh Nhật

 

 

x

 

2

Chợ Bằng Ca

Xã Lý Quốc

 

 

x

 

3

Chợ Thị Hoa

Xã Thị Hoa

 

 

x

 

 

Tổng cộng

81 chợ

02

11

68