Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 11/2020/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 08 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM GIỮA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC GIẢI TỎA VÀ XỬ LÝ VIỆC LẤN CHIẾM LÒNG ĐƯỜNG, VỈA HÈ, LẬP CHỢ TỰ PHÁT TRONG CÁC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị; Thông tư số 16/2009/TT- BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ; Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 30/TT-SGTVT ngày 24 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các ngành, các cấp trong công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải; Xây dựng; Công Thương; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh:
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Kon Tum, Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, PVPHTKT);
- Lưu: VT, HTKT2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM GIỮA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC GIẢI TỎA VÀ XỬ LÝ VIỆC LẤN CHIẾM LÒNG ĐƯỜNG, VỈA HÈ, LẬP CHỢ TỰ PHÁT TRONG CÁC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn và các đơn vị có liên quan trong công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Các nội dung về công tác quản lý nhà nước có liên quan đến công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát chưa quy định trong Quy chế này, được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trên địa bàn.

2. Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (gọi tắt là các Cơ quan chuyên môn).

3. Ủy ban nhân các huyện, thành phố (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã).

5. Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Đường đô thị (hay đường phố); lòng đường; hè (hay vỉa hè, hè phố); hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; hành lang an toàn đường đô thị quy định trong Quy chế này được hiểu theo cách giải thích từ ngữ của mục II, phần 1, Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị:

- Đường đô thị (hay đường phố) là đường bộ nằm trong phạm vi địa giới hành chính đô thị, được giới hạn bởi chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Lòng đường là bộ phận của đường đô thị, được giới hạn bởi phía trong hai bên bó vỉa, có thể bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến khi cần thiết.

- Hè (hay vỉa hè, hè phố) là bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho người đi bộ và kết hợp là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến bao gồm các đường dây, đường ống và tuynen, hào kỹ thuật đặt dọc các tuyến đường đô thị.

- Hành lang an toàn đường đô thị là bề rộng tính từ mép đường đến chỉ giới xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chợ tự phát là những chợ không được quy định theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ:

Chợ tự phát là chợ mang tính truyền thống, đáp ứng các nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa và nhu cầu tiêu dùng của khu vực dân cư nhưng không được tổ chức tại một địa điểm theo quy hoạch mà hình thành một cách tự phát, không được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động.

Điều 4. Mục đích phối hợp

1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn trong công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng vỉa hè, lòng đường, lập chợ tự phát. Kiểm tra, xử lý nghiêm việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lập chợ tự phát trên địa bàn tỉnh.

3. Lập lại kỷ cương về giao thông đường bộ, đảm bảo đường thông, hè thoáng, mỹ quan đô thị; đảm bảo lối đi cho người đi bộ, tầm nhìn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Điều 5. Nguyên tắc phối hợp

1. Theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý; các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tổ chức cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước trong công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên, thống nhất và không gây ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp.

2. Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường và lập chợ không đúng quy định.

3. Tuân thủ các nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính, xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 3, Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Các vướng mắc, phát sinh trong quá trình phối hợp sẽ được bàn bạc, thống nhất giải quyết theo yêu cầu nghiệp vụ của các bên tham gia trên nguyên tắc đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Chương II

NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỐI HỢP

Điều 6. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Pháp luật về việc quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè và lập chợ trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp, kiểm tra và xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và lập chợ tự phát trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

3. Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên trong công tác giải toả và xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Hình thức phối hợp

1. Thực hiện thường xuyên, liên tục theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương theo Quy chế này hoặc Kế hoạch của các đơn vị, địa phương xây dựng, phê duyệt.

2. Trong phạm vi thẩm quyền quản lý, các bên chủ động cung cấp và kịp thời trao đổi thông tin, đồng thời đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần phối hợp để bảo đảm thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; trường hợp cần lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn hoặc cần sự phối hợp thực hiện của các lực lượng chức năng liên quan để tiến hành kiểm tra, xử lý thì đơn vị, địa phương liên quan có thể lấy ý kiến bằng văn bản, mời làm việc trực tiếp để trao đổi, cung cấp thông tin hoặc ý kiến về chuyên môn thông qua các phương tiện thông tin liên lạc như điện thoại, email...

4. Công tác khác theo sự thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị phối hợp.

Điều 8. Lực lượng trực tiếp tham gia phối hợp kiểm tra, xử lý

1. Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

2. Thanh tra Sở Xây dựng.

3. Thanh tra Sở Công Thương.

4. Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện hoặc phòng Quản lý đô thị thành phố.

6. Ủy ban nhân dân cấp xã.

7. Đơn vị quản lý đường bộ, trật tự xây dựng, trật tự đô thị.

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn.

CHƯƠNG III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 9. Các cơ quan chuyên môn

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định ranh giới sử dụng lòng đường, vỉa hè, chỉ giới xây dựng nhà, hàng rào, mái che theo quy định làm cơ sở triển khai, thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè không vào mục đích giao thông; kiên quyết xử lý đối với các vị trí có nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên đường đô thị theo thẩm quyền. Chỉ đạo đơn vị, lực lượng chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các đơn vị có liên quan thực hiện giải toả và xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Công Thương căn cứ Quy hoạch phát triển của ngành; chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan đề xuất cơ chế hỗ trợ và có giải pháp nhằm thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư đến tìm hiểu và thực hiện đầu tư xây dựng chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn các huyện, thành phố theo đúng quy định và định hướng phát triển của địa phương; phối hợp với các địa phương kiên quyết xử lý việc lập chợ tự phát, buôn bán trên lòng đường, vỉa hè, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Nhân dân về việc lập lại trật tự kỷ cương, an toàn giao thông, bảo vệ mỹ quan đô thị...

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc quảng cáo ngoài trời gắn với công trình, lắp đặt, dựng, treo bảng, băng rôn có nội dung tuyên truyền, quảng cáo phù hợp với quy hoạch; hướng dẫn và thực hiện thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, băng rôn theo đúng quy định.

Điều 10. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan xác định ranh giới sử dụng lòng đường, vỉa hè, chỉ giới xây dựng nhà cửa, mái che theo quy định để thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và giải tỏa việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quản lý.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định danh mục công trình và tuyến phố được phép sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán; danh mục tuyến phố được phép để xe trên địa bàn quản lý theo quy định.

3. Thực hiện cấp phép theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè không vào mục đích giao thông; thu hồi giấy phép đối với các trường hợp vi phạm.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan của huyện, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát trên địa bàn huyện, thành phố do mình quản lý.

5. Chỉ đạo Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để người dân biết và thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè; đảm bảo trật tự đô thị, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

6. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát; đảm bảo đường thông, hè thoáng, mỹ quan đô thị trên các tuyến phố thuộc địa bàn quản lý; phối hợp thường xuyên, liên tục với các đơn vị có liên quan nhằm kiên quyết ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát sau khi đã được kiểm tra, xử lý, giải tỏa xong.

7. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, hướng dẫn và vận động các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thực hiện nghiêm Quy chế này.

8. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, kiểm tra việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè phục vụ việc cưới, việc tang lễ theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

9. Giao trách nhiệm quản lý, chống tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cho Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi đã kiểm tra, xử lý, giải tỏa xong. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Công an cấp xã chịu trách nhiệm trong việc tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát sau đợt cao điểm.

Điều 11. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý lòng đường, vỉa hè, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và các văn bản

pháp luật liên quan, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý lòng đường, vỉa hè.

2. Xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền các vi phạm trong việc sử dụng lòng đường, vỉa hè theo quy định qua công tác kiểm tra hoặc khi có hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền khác cung cấp.

3. Kiểm tra, giám sát các hộ gia đình sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè phục vụ đám cưới, đám tang và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới, đám tang đảm bảo theo quy định.

4. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm việc sử dụng lòng đường, vỉa hè theo quy định; không để tình trạng tái lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè sau khi giải tỏa.

5. Chỉ đạo các Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức các hình thức hoạt động tự quản, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về quản lý lòng đường, vỉa hè, phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm.

Điều 12. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện, xã và Nhân dân về công tác quản lý lòng đường, vỉa hè, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật liên quan, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý lòng đường, vỉa hè.

2. Kiểm tra, giám sát công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và lập chợ tự phát tại các đô thị trên địa bàn tỉnh.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Các Sở: Giao thông vận tải; Xây dựng; Công Thương; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân, triển khai thực hiện quy chế này.

Điều 14. Chế độ báo cáo

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp tình hình xử lý vi phạm và xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát trên địa bàn quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Cơ quan chuyên môn liên quan). Thời hạn báo cáo vào ngày 20 của tháng cuối quý, cuối năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

2. Các cơ quan chuyên môn báo cáo số liệu vi phạm về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian báo cáo vào ngày 25 của tháng cuối quý, cuối năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi và bổ sung cho phù hợp./.