Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2020/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 04 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 86/TTr-SXD ngày 27/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025 ban hành theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh (có Phụ lục ban hành kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020. Các nội dung không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thì vẫn thực hiện theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân dân tnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Bộ Xây dựng;
- Cục KT VB - Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT
, PCT UBND tỉnh;
-
Sởpháp;
- CVP, P
VPQT;
- TTTH-CB;
- Lưu: VT, K14.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 04 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

STT

Danh mục dự án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung danh mục dự án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025

Ghi chú

Dự án

Số lượng (căn hộ/nhà)

Dự án

Số lượng (căn hộ/nhà)

I

Nhà ở xã hội tại đô thị

11.704 (*)

Nhà ở xã hội tại đô thị

14.660 (*)

Điều chnh tăng 2.656 căn (*)

4

Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới An Phú Thịnh (khu đất 1,2 ha)

800

Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới An Phú Thịnh (khu đất 1,2 ha)

926

Điều chỉnh số lượng căn hộ

7

Nhà ở xã hội tại khu đất phường Nhơn Bình, diện tích 4,6ha

1.750

Nhà ở xã hội tại khu đất phường Nhơn Bình, diện tích 4,6ha

1.380

Điều chỉnh số lượng căn hộ

19

Dự án tại Khu đô thị Văn hóa - Du lịch - Thể thao Hồ Phú Hòa, tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, diện tích khoảng 1,5ha

500

Dự án tại Khu đô thị Văn hóa - Du lịch - Thể thao Hồ Phú Hòa, tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, diện tích khoảng 3,0ha

1.000

Điều chỉnh vị trí khu đất xây dựng và số lượng căn hộ

22

 

 

Dự án tại Khu dân cư Bông Hồng, khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, diện tích đất khoảng 2,86ha

800

Bổ sung

23

 

 

Dự án tại khu đất mặt bằng Xí nghiệp lâm nghiệp PISICO tại tổ 6, khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, diện tích đất khoảng 5.707,2m2

300

Bổ sung

24

 

 

Dự án tại khu đất số 1006 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, diện tích đất khoảng 3.677m2

500

Bổ sung

25

 

 

Dự án tại Khu dân cư An Thành, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, diện tích đất khoảng 4.660,7m2

300

Bổ sung

26

 

 

Dự án Chung cư Phú Tài Lộc, tại thửa đất số 176, tờ bản đồ số 17, đường Hùng Vương, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, diện tích đất khoảng 4.711,2m2

300

Bổ sung

27

 

 

Dự án tại khu đất khu vực 6, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, diện tích khoảng 5,2ha

500

Bổ sung

Ghi chú: (*): Số lượng căn hộ (nhà) là dự kiến, số liệu căn hộ (nhà) chính xác sẽ tùy thuộc vào từng dự án cụ thể.