Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG N
AM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2018/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 15 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC TỈNH QUẢNG NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2010/QĐ-UBND NGÀY 23/11/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thđơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1940/TTr-SNV ngày 30/10/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, như sau:

1. Tiết b, điểm 2.1, khoản 2, Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“- Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện theo đúng quy định; đồng thời, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền để theo dõi, quản lý”.

2. Khoản 4, Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, phê duyệt (hoặc ban hành nếu có quy định riêng của các Bộ, ngành) quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh”.

Điều 2. Bãi bỏ điểm d, khoản 1 Điều 10 của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018. Các nội dung khác của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- B
Tư pháp-Cục KTVBQPPL (b/c);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);
- TT. H
ĐND, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy;
- Sở Tư pháp (kiểm tra văn bản);
- CPVP, các Phòng Chuyên viên;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Thu

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 27/2010/QĐ-UBND

  • Số hiệu: 11/2018/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 15/11/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam
  • Người ký: Đinh Văn Thu
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/12/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 01/12/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản