Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2004/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4-4-2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp được công bố theo Lệnh số 05-L/CTN ngày 26-6-1999 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14-9-2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan;
Căn cứ văn bản số 2679/VPCP-ĐMDN ngày 21-5-2002 của Văn phòng Chính phủ về việc chọn các DNNN chỉ đạo điểm chuyển thành Công ty TNHH một thành viên;
Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Khảo sát và xây dựng tại các văn bản số 600/CTKS-TCLĐ ngày 12-6-2003, số 762/CTKS-TCLĐ ngày 14-8-2003; Trưởng ban Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty Khảo sát và xây dựng – Doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập theo Quyết định số 17/BXD-TCLĐ ngày 06-01-1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khảo sát và xây dựng :

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khảo sát và xây dựng (Dưới đây gọi tắt là Công ty) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; có tư cách pháp nhân; có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định; có con dấu, vốn, tài sản, có tài khoản mở tại các ngân hàng theo quy định của Nhà nước; tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14-9-2001 của Chính phủ; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt;

2. Công ty có tên gọi như sau :

- Tên đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khảo sát và xây dựng;

- Tên viết tắt tiếng Việt : Công ty Khảo sát và xây dựng;

- Tên giao dịch quốc tế : UNION OF SURVEY LIMITED COMPANIES;

- Tên viết tắt tiếng Anh : USCo.

3. Trụ sở chính của Công ty đặt tại số nhà 91 phố Phùng Hưng – Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội;

4. Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty có tài khoản giao dịch : 710A – 00380 Chi nhánh Ngân hàng công thương khu vực Ba Đình – Hà Nội.

Điều 2. Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1. Mục tiêu hoạt động của Công ty là sản xuất – kinh doanh, lấy hiệu quả kinh tế là mục tiêu chủ yếu;

2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty gồm :

- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò tài nguyên làm vật liệu xây dựng.

- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình.

- Thí nghiệm mẫu cơ lý, hóa, vật liệu xây dựng, môi trường và kiểm định xây dựng.

- Lập và quản lý các dự án đầu tư xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình kỹ thuật hạ tầng.

- Thiết kế, lập tổng dự toán và giám sát thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thủy điện, công trình kỹ thuật hạ tầng; thiết kế quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, dân cư.

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, các công trình kỹ thuật hạ tầng, các công trình cấp nước, đường dây và trạm điện.

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở.

- Gia công, sửa chữa thiết bị, sản xuất và kinh doanh vật tư chuyên ngành khảo sát, xây dựng.

Công ty có thể mở rộng ngành nghề kinh doanh phù hợp với năng lực của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Công ty có tổng số vốn điều lệ tại thời điểm chuyển đổi là : 12.638.217.025 đồng.

Điều 4. Mô hình và cơ cấu tổ chức : Công ty thực hiện tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc. Tại thời điểm chuyển đổi, Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khảo sát và xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được Nhà nước giao; kế thừa các quyền, nghĩa vụ đối với vốn, tài sản, các khoản nợ phải thu, phải trả, lao động, quyền sử dụng đất, các Hợp đồng kinh tế đã ký kết của Công ty Khảo sát và xây dựng tại thời điểm chuyển đổi để phát triển sản xuất – kinh doanh theo nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khảo sát và xây dựng có trách nhiệm tổ chức xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; tổ chức thực hiện đăng ký kinh doanh và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp; đồng thời làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trưởng ban Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Giám đốc Công ty Khảo sát và xây dựng, Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khảo sát và xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận
- Như Điều 7;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- VPCP (Vụ ĐMDN);
- Công báo;
- Các Thứ trưởng;
- Các TV Ban ĐM & PTDN;
- Lưu VP, TCCB, ĐMDN.

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Hồng Quân