Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2004/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NGÀNH THUỶ SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 2/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Thuỷ sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ, Chủ tịch Công đoàn Thuỷ sản Việt Nam, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Trung ương Đảng
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tư pháp
- Công báo
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng
- Đảng uỷ cơ quan, Công đoàn Thuỷ sản Việt Nam
- Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ, các Tổng công ty, các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản
-Lưu VT, PC

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
 Tạ Quang Ngọc

CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NGÀNH THUỶ SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2004/QĐ-BT
ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản
)

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Ngành Thuỷ sản Việt Nam là một ngành kinh tế mũi nhọn, cán bộ, công chức và các đối tượng tham gia vào các hoạt động thuỷ sản là những người cần được hiểu biết nhiều về các quy định của pháp luật, nhất là các quy định có liên quan đến quản lý nhà nước, đến quyền, lợi ích hợp pháp của từng đối tượng, các quy định có liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành như lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến, dịch vụ hậu cần thuỷ sản, các quy định có liên quan khác như bảo vệ môi trường…

Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian qua trong ngành Thuỷ sản chưa được triển khai thường xuyên, rộng khắp, chưa đi vào nề nếp. Sự hiểu biết về pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân lao động trong ngành Thuỷ sản còn hạn chế. Trước yêu cầu xây dựng một nhà nước pháp quyền, thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật, đòi hỏi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được tăng cường hơn nữa nhằm đưa pháp luật đến từng cán bộ, công chức trong ngành Thuỷ sản và nhân dân lao động nghề cá.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

- Phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung các văn bản pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân lao động ngành Thuỷ sản, tạo điều kiện để họ sử dụng pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đặc biệt quan tâm phổ biến các văn bản có nội dung liên quan đến các hoạt động của ngành.

- Lựa chọn các hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục, các nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từng đơn vị, địa phương, phát huy tác dụng trong phương thức thực hiện, đảm bảo tính phù hợp khả thi; kết hợp các công tác tư vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Kết hợp, lồng ghép có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với các chương trình phát triển ngành. Gắn chặt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phát huy có hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện pháp luật phục vụ cho việc quản lý và phát triển ngành, thực hiện tốt Quy chế dân chủ.

III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Đối tượng:

Cán bộ, công chức làm công tác quản lý trong ngành Thuỷ sản, các doanh nghiệp hoạt động ngành, nghề thuỷ sản, nhân dân lao động trong ngành Thuỷ sản.

2. Nội dung:

Đối với cán bộ, công chức phổ biến, quán triệt các quy định về cán bộ, công chức, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan.

Đối với các doanh nghiệp cần phổ biến các quy định pháp luật về tài chính, lao động, kinh tế, thương mại, đầu tư, hội nhập kinh tế.

Đối với nhân dân lao động phổ biến sâu rộng các quy định gắn trực tiếp với cuộc sống và hoạt động nghề nghiệp.

Đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Thuỷ sản và các văn bản dưới luật cũng như các văn bản có liên quan, các Điều ước quốc tế liên quan trong hoạt động thuỷ sản (Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc, Hiệp định về phân định ranh giới trên biển với Thái Lan, các thoả thuận, ghi nhớ hợp tác nghề cá song phương với Indonexia, Hàn Quốc, Philippin…) phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương cụ thể.

3. Hình thức, biện pháp thực hiện:

Tuỳ từng đối tượng, điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương để áp dụng các hình thức phổ biến, giáo dục phù hợp.

Trực tiếp giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, đặc biệt chú ý đến các văn bản có liên quan đến hoạt động thuỷ sản.

Phát triển các hình thức thông tin, phổ biến pháp luật đa dạng, thuận tiện đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng cụ thể như tuyên truyền thông qua hội nghị, hội thảo; phối hợp với các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí đưa các nội dung pháp luật cần phổ biến; xuất bản và phát hành các cuốn sách về pháp luật Thuỷ sản, phát hành tờ rơi, áp phích…

Xây dựng hệ thống tủ sách pháp luật từ cơ quan trung ương đến các đơn vị ở địa phương, các doanh nghiệp.

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, giao lưu văn hoá, văn nghệ có lồng ghép nội dung phổ biến pháp luật.

Khai thác hiệu quả mạng tin học diện rộng của Chính phủ, của Bộ, đưa các văn bản pháp luật về thuỷ sản lên mạng INTERNET, phát huy trang Web của Vụ Pháp chế nhằm tư vấn pháp luật, giải đáp pháp luật, thông qua đó để tuyên truyền sâu rộng pháp luật đến mọi người.

Đưa sinh hoạt pháp chế vào các đơn vị cơ sở, các hội nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể.

Nâng cao chất lượng dạy và học tập pháp luật trong các trường thuộc ngành quản lý, phối hợp với Ban giám hiệu các trường thực hiện chương trình giáo dục pháp luật chính khoá, tăng cường hoạt động ngoại khoá với các nội dung gắn với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nâng cao hiệu quả, chất lượng của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tăng cường đội ngũ báo cáo viên từ cơ quan Bộ đến các địa phương, các doanh nghiệp (có cán bộ pháp chế ở các Sở Thuỷ sản, các doanh nghiệp hoạt động ngành, nghề thuỷ sản).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thành lập Ban chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Thuỷ sản (gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các thành viên là đại diện các Vụ, Cục, đơn vị chức năng có liên quan (Vụ Pháp chế, Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Thanh tra bộ, Văn phòng Bộ, Công đoàn Thuỷ sản Việt Nam …) do một đồng chí Lãnh đạo Bộ làm Trưởng ban, Lãnh đạo Vụ Pháp chế làm Phó ban thường trực, có một Tổ chuyên viên giúp Ban chỉ đạo phối hợp tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên.

- Vụ Pháp chế có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm thông qua Ban chỉ đạo trình Bộ trưởng duyệt và chủ trì việc tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đề xuất các biện pháp thực hiện có hiệu quả; phối hợp với các đơn vị, các Sở, các doanh nghiệp kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế nói chung và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng.

- Các đơn vị theo chức năng chuyên môn của mình, phối hợp với Vụ Pháp chế lập danh sách các báo cáo viên, tổ chức các buổi tập huấn theo từng chuyên đề do đơn vị mình phụ trách.

- Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Pháp chế xây dựng tủ sách pháp luật, đề xuất các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ có kế hoạch đưa vào giảng dạy, học tập môn học pháp luật về thuỷ sản một cách hợp lý; phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức ngành Thuỷ sản.

- Các đơn vị làm công tác thông tin, báo chí thuộc Bộ phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ kịp thời đăng tải các thông tin về pháp luật có liên quan và các văn bản quy phạm pháp luật mới về thuỷ sản.

- Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ lập dự toán kinh phí từ ngân sách Nhà nước hàng năm và phối hợp với các Chương trình, Dự án của ngành dành kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ.

- Công đoàn Thuỷ sản Việt Nam có nhiệm vụ tham gia và phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Thuỷ sản, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các công đoàn ngành ở các địa phương, công đoàn cơ sở trực thuộc; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các lớp tập huấn nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật trong công nhân lao động ở các tổ chức công đoàn thuộc ngành Thuỷ sản.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN 
Tạ Quang Ngọc