Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2003/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ);
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 8 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

1.

TCVN 7232: 2003

Mô tô, xe máy - ống xả -Yêu cầu
kỹ thuật và phương pháp thử

2.

TCVN 7233: 2003

Mô tô, xe máy - Nan hoa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

3.

TCVN 7234: 2003

Mô tô, xe máy - Vành thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

4.

TCVN 7235: 2003

Mô tô, xe máy - Chân phanh - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

5.

TCVN 7236: 2003

Mô tô, xe máy - Tay phanh - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

6.

TCVN 7237: 2003

Mô tô, xe máy - Dây phanh, dây ga, dây côn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

7.

TCVN 7238: 2003

Mô tô, xe máy hai bánh - Khung - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

8.

TCVN 5929: 2003

Mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử
Soát xét lần 2 - Thay thế TCVN 5929 : 2001

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

Nơi nhận:
- Công báo;
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 11/2003/QĐ-BKHCN ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • Số hiệu: 11/2003/QĐ-BKHCN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 16/05/2003
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Bùi Mạnh Hải
  • Ngày công báo: 03/06/2003
  • Số công báo: Số 47
  • Ngày hiệu lực: 18/06/2003
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản