Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1084/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC THEO DÕI TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH NĂM 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 46/TTr-STP ngày 24 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến an toàn thực phẩm; quản lý thuế; xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm, gồm: 22 văn bản (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp; Tài chính; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, CCHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN THỰC PHẨM; QUẢN LÝ THUẾ; XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1.

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND Ngày 04/02/2016

Về việc phân công quản lý doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

14/02/2016

 

2.

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND Ngày 04/5/2017

Ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng tải và phát sóng trên các trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/5/2017

 

3.

Quyết định

101/2017/QĐ-UBND Ngày 15/12/2017

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

26/12/2017

 

4.

Quyết định

71/2018/QĐ-UBND Ngày 14/12/2018

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

24/12/2018

 

5.

Quyết định

74/2018/QĐ-UBND Ngày 26/12/2018

Ban hành Quy chế thực hiện liên thông giữa cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/01/2019

 

6.

Quyết định

26/2019/QĐ-UBND Ngày 27/5/2019

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Ruốc Huế

15/6/2019

 

7.

Quyết định

39/2019/QĐ-UBND Ngày 19/07/2019

Ban hành Quy chế quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2019

 

8.

Quyết định

40/2019/QĐ-UBND Ngày 22/7/2019

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế

01/8/2019

 

9.

Quyết định

12/2020/QĐ-UBND Ngày 06/3/2020

Bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về điều kiện, phương pháp đánh giá, công nhận chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/3/2020

 

10.

Quyết định

27/2020/QĐ-UBND Ngày 19/5/2020

Điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/6/2020

 

11.

Quyết định

31/2020/QĐ-UBND Ngày 25/5/2020

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tôm chua Huế

05/6/2020

 

12.

Quyết định

46/2020/QĐ-UBND Ngày 18/8/2020

Ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/9/2020

 

13.

Quyết định

53/2020/QĐ-UBND Ngày 30/10/2020

Ban hành Quy chế liên thông giữa cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện và cơ quan Thuế trong việc giải quyết thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

10/11/2020

 

14.

Quyết định

66/2020/QĐ-UBND Ngày 24/12/2020

Ban hành Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/01/2021

 

15.

Quyết định

73/2020/QĐ-UBND Ngày 31/12/2020

Ban hành Quy định quản lý cấp nước an toàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/01/2021

 

16.

Quyết định

05/2021/QĐ-UBND Ngày 02/02/2021

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Chả Huế

22/02/2021

 

17.

Quyết định

32/2021/QĐ-UBND Ngày 18/5/2021

Ban hành Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

28/5/2021

 

18.

Quyết định

63/2021/QĐ-UBND Ngày 04/10/2021

Ban hành Quy định xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách Huế, Tủ sách Huế điện tử

15/10/2021

 

19.

Quyết định

66/2021/QĐ-UBND Ngày 08/11/2021

Bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm “Hạt ươi” vào Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 71/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

19/11/2021

 

20.

Quyết định

70/2021/QĐ-UBND Ngày 24/11/2021

Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/12/2021

 

21.

Quyết định

42/2022/QĐ-UBND Ngày 31/8/2022

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

14/9/2022

 

22.

Quyết định

40/2023/QĐ-UBND Ngày 31/7/2023

Phân cấp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; tiếp nhận Bản tự công bố sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

09/8/2023

 

Tổng cộng: 22 văn bản (Nghị quyết của HĐND tỉnh: Không; Quyết định của UBND tỉnh: 22 quyết định)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1084/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2024 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

  • Số hiệu: 1084/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 26/04/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Người ký: Nguyễn Thanh Bình
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/04/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản