Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 138/2002/QĐ-UB NGÀY 04/10/2002 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 138/2002/QĐ-UB ngày 04/10/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban điều hành Đề án 112 tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Bưu chính - Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Điều hành Đề án 112 tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà