Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 107/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 107/2001/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH AN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Tờ trình số 2269/CV-UB ngày 16 tháng 11 năm 2000 và Công văn số 1263/CV.UB ngày 22 tháng 6 năm 2001; đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4075/BKH/QLKT ngày 20 tháng 6 năm 2001; ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang bao gồm:

- Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên gồm các xã: Xuân Tô, An Nông, An Phú, Nhơn Hưng và thị trấn Nhà bàng thuộc huyện Tỉnh Biên.

Khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương gồm các xã: Vĩnh Xương, Vĩnh Hoà.

Tân An, Phú Lộc, Long An và thị trấn Tân Châu thuộc huyện Tân Châu.

Điều 2. Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang được áp dụng Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang có trách nhiệm lập qui hoạch và hàng năm xem xét điều chỉnh qui hoạch xây dựng thuộc các khu vực tại Điều 1 sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình và hạng mục công trình để đưa vào sử dụng có hiệu quả. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, tiến hành tổng kết việc áp dụng các chính sách nêu trên và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những điều chỉnh, bồ sung cần thiết

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)