Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA LIÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Điện lực năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012;

Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;

Căn cứ Luật Hóa chất năm 2007;

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí;

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

Căn cứ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập và hồ chứa nước;

Căn cứ Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 21/TTr-SCT ngày 14/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Kạn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/hiện);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP (Xem HSQLCV);
- Lưu VT, Hoàn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA LIÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Thông qua công tác kiểm tra nhằm phát hiện các sơ hở, thiếu sót trong cơ chế chính sách, pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực ngành Công Thương quản lý để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền biện pháp khắc phục; góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính, giảm thiểu việc kiểm tra chồng chéo về một lĩnh vực của các cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật và kịp thời phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý theo quy định, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

2. Yêu cầu:

Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; quá trình kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Lĩnh vực Thương mại

1.1. Nội dung, đối tượng kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

+ Đơn vị phối hợp: Phòng PC66 - Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh.

1.2. Nội dung, đối tượng kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (viết tắt là LPG) đối với thương nhân (Công ty Cổ phần Gas Khánh Linh).

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

+ Đơn vị phối hợp: Phòng PC66 - Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh.

1.3. Nội dung, đối tượng kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của tổ chức, đơn vị kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị: Viettel Bắc Kạn - Chi nhánh tập đoàn viễn thông quân đội, Chi nhánh Công ty TNHH MTV tổng công ty truyền hình Cáp tại Bắc Kạn.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

+ Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.4. Nội dung, đối tượng kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư trồng cây thuốc lá đối với: Chi nhánh CTCP Ngân Sơn tại Bắc Kạn, Công ty cổ phần Hoàng Liên Sơn, HTX Châu Hưng, Công ty Xuất nhập khẩu Hoa Mai, Trạm nguyên liệu thuốc lá Phủ Thông.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II năm 2020.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

+ Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý thị trường tỉnh.

1.5. Nội dung, đối tượng kiểm tra: Kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật đối với: Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH mỹ phẩm Thường Xuân, Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Lô Hội, Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam, Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam, Công ty TNHH Naturally Plus Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

+ Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý thị trường tỉnh.

2. Lĩnh vực Công nghiệp

2.1. Về lĩnh vực Điện lực:

- Nội dung, đối tượng kiểm tra: Kiểm tra chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực, sử dụng điện năm 2020 (Điện lực các huyện và thành phố thuộc Công ty Điện lực Bắc Kạn).

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thành phố.

2.2. Lĩnh vực: Kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản; cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; hóa chất:

- Nội dung: Kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về: Kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng); cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; an toàn trong hoạt động hóa chất.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý IV năm 2020.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng.

2.3. Lĩnh vực Nhà máy thủy điện:

- Nội dung, đối tượng: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra chi tiết cho từng đợt, lĩnh vực kiểm tra; kết thúc đợt kiểm tra tổng hợp báo cáo UBND tỉnh;

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo quy định.

2. Các đơn vị liên quan: Có trách nhiệm cử cán bộ phụ trách lĩnh vực quản lý liên quan tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành.

3. Kinh phí thực hiện: Sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước giao Sở Công Thương trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020./.