Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1027/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 11 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, cụ thể:

1. Danh mục 08 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, tiền lương (có danh mục kèm theo);

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thay thế:

- 06 thủ tục hành chính tại phần A mục II lĩnh vực lao động, tiền lương và thủ tục số 1 tại phần B mục I lĩnh vực lao động, tiền lương và quan hệ lao động phần B được công bố tại Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (07 thủ tục hành chính);

- Thủ tục số 5 tại mục VI lĩnh vực lao động, tiền lương được công bố tại Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã chuẩn hóa về nội dung (01 thủ tục hành chính).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP Trần Văn Toàn, P. KSTTHC;

- Lưu: VT, KSTT (Uyên).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Dũng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sau đây viết tắt là Sở LĐ-TB&XH;

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sau đây viết tắt là Văn phòng;

Phòng Lao động - Việc làm và An toàn lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sau đây viết tắt là Phòng LĐVL-ATLĐ;

Phòng Khoa giáo - Văn xã thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sau đây viết tắt là Phòng KGVX.

1. Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể - 1.009466

a) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

b) Địa điểm thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 15 - 0273.3993891), số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14;

- Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 160 giờ

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ của người sử dụng lao động (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Chuyên viên

72 giờ

Phòng LĐVL-ATLĐ

 

Lãnh đạo Phòng LĐVL-ATLĐ

16 giờ

3

Ký duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

08 giờ

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng

Văn phòng

SLĐ-TB&XH

04 giờ

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH, chuyển Lãnh đạo Văn phòng

Bộ phận Một cửa

Văn phòng

04 giờ

6

Xem hồ sơ và chuyển Phòng KGVX

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

04 giờ

7

Xem hồ sơ và chuyển chuyên viên Phòng KGVX

Lãnh đạo Phòng KGVX

04 giờ

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng KGVX

20 giờ

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Phòng KGVX

08 giờ

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

04 giờ

11

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách

08 giờ

12

Đóng dấu, vào sổ và chuyển trả kết quả cho Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn phòng

04 giờ

13

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giờ hành chính

2. Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể - 1.009467

a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

b) Địa điểm thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 15 - 0273.3993891), số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14;

- Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ của người sử dụng lao động (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

03 giờ

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Chuyên viên Phòng LĐVL-ATLĐ

11 giờ

Lãnh đạo Phòng LĐVL-ATLĐ

06 giờ

3

Ký duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

04 giờ

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyn hồ sơ đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Sở LĐ-TB&XH

03 giờ

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH, chuyển Lãnh đạo Văn phòng

Bộ phận Một cửa Văn phòng

02 giờ

6

Xem hồ sơ và chuyển Phòng KGVX

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

02 giờ

7

Xem hồ sơ và chuyển chuyên viên Phòng KGVX

Lãnh đạo Phòng KGVX

02 giờ

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng KGVX

08 giờ

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Phòng KGVX

05 giờ

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

02 giờ

11

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách

05 giờ

12

Đóng dấu, vào sổ và chuyển trả kết quả cho Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

03 giờ

13

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giờ hành chính

3. Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động - 1.000479

a) Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

b) Địa điểm thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 15 - 0273.3993891), số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) Căn cứ pháp lý

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 216 giờ (tại Sở LĐ-TB&XH là 160 giờ, tại Ủy ban nhân dân tỉnh là 56 giờ)

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ của người sử dụng lao động (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ

2

Giải quyết hồ sơ (Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Chuyên viên Phòng LĐVL-ATLĐ

108 giờ

Lãnh đạo Phòng LĐVL-ATLĐ

24 giờ

3

Ký duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

16 giờ

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng

Văn phòng Sở LĐ-TB&XH

08 giờ

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH, chuyển Lãnh đạo Văn phòng

Bộ phận Một cửa Văn phòng

04 giờ

6

Xem hồ sơ và chuyển Phòng KGVX

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

02 giờ

7

Xem hồ sơ và chuyển chuyên viên

Lãnh đạo Phòng KGVX

04 giờ

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

24 giờ

Phòng KGVX

 

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Phòng KGVX

08 giờ

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

02 giờ

11

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách

08 giờ

12

Đóng dấu, vào sổ và chuyển trả kết quả cho Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn phòng

04 giờ

13

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giờ hành chính

4. Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động - 1.000464

a) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

b) Địa điểm thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 15 - 0273.3993891), số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) Căn cứ pháp lý

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 176 giờ (tại Sở LĐ-TB&XH là 120 giờ, tại Ủy ban nhân dân tỉnh là 56 giờ)

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ của người sử dụng lao động (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Chuyên viên Phòng LĐVL-ATLĐ

88 giờ

Lãnh đạo Phòng LĐVL-ATLĐ

16 giờ

3

Ký duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

08 giờ

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng

Văn phòng Sở LĐ-TB&XH

04 giờ

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH, chuyển Lãnh đạo Văn phòng

Bộ phận Một cửa Văn phòng

04 giờ

6

Xem hồ sơ và chuyển Phòng KGVX

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

02 giờ

7

Xem hồ sơ và chuyển chuyên viên

Lãnh đạo Phòng KGVX

04 giờ

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng KGVX

24 giờ

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Phòng KGVX

08 giờ

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

02 giờ

11

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách

08 giờ

12

Đóng dấu, vào sổ và chuyển trả kết quả cho Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn phòng

04 giờ

13

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giờ hành chính

5. Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động - 1.000448

a) Thời hạn giải quyết

- Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp (gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp); giấy phép bị mất; giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép: 22 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

- Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép: 27 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

b) Địa điểm thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 15 - 0273.3993891), số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) Căn cứ pháp lý

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:

- Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp (gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp); giấy phép bị mất; giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép: 176 giờ (tại Sở LĐ-TB&XH là 120 giờ, tại Ủy ban nhân dân tỉnh là 56 giờ).

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ của người sử dụng lao động (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Chuyên viên Phòng LĐVL-ATLĐ

88 giờ

Lãnh đạo Phòng LĐVL-ATLĐ

16 giờ

3

Ký duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

08 giờ

4

Đóng dấu, vào svà chuyển hồ sơ đến Văn phòng

Văn phòng Sở LĐ-TB&XH

04 giờ

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH, chuyn Lãnh đạo Văn phòng

Bộ phận Một cửa Văn phòng

04 giờ

6

Xem hồ sơ và chuyển Phòng KGVX

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

02 giờ

7

Xem hồ sơ và chuyển chuyên viên

Lãnh đạo Phòng KGVX

04 giờ

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng KGVX

24 giờ

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Phòng KGVX

08 giờ

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

02 giờ

11

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách

08 giờ

12

Đóng dấu, vào sổ và chuyển trả kết quả cho Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn phòng

04 giờ

13

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giờ hành chính

- Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép: 216 giờ (tại Sở LĐ-TB&XH là 160 giờ, tại Ủy ban nhân dân tỉnh là 56 giờ).

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ của người sử dụng lao động (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Chuyên viên Phòng LĐVL-ATLĐ

128 giờ

Lãnh đạo Phòng LĐVL-ATLĐ

16 giờ

3

Ký duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

08 giờ

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng

Văn phòng Sở LĐ-TB&XH

04 giờ

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH, chuyên Lãnh đạo Văn phòng

Bộ phận Một cửa Văn phòng

04 giờ

6

Xem hồ sơ và chuyển Phòng KGVX

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

02 giờ

7

Xem hồ sơ và chuyển chuyên viên

Lãnh đạo Phòng KGVX

04 giờ

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng KGVX

24 giờ

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Phòng KGVX

08 giờ

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

02 giờ

11

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách

08 giờ

12

Đóng dấu, vào sổ và chuyển trả kết quả cho Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn phòng

04 giờ

13

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giờ hành chính

6. Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động - 1.000436

a) Thời hạn giải quyết

Đối với trường hợp chấm dứt hoạt động cho thuê lại theo đề nghị của doanh nghiệp cho thuê lại; doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án tuyên bố phá sản: 17 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp).

b) Địa điểm thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 15 - 0273.3993891), số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) Căn cứ pháp lý

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 136 giờ (tại Sở LĐ-TB&XH là 80 giờ, tại Ủy ban nhân dân tỉnh là 56 giờ).

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ của người sử dụng lao động (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Chuyên viên Phòng LĐVL-ATLĐ

56 giờ

Lãnh đạo Phòng LĐVL-ATLĐ

08 giờ

3

Ký duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

08 giờ

4

Đóng dấu, vào sổchuyển hồ sơ đến Văn phòng

Văn phòng Sở LĐ-TB&XH

04 giờ

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH, chuyển Lãnh đạo Văn phòng

Bộ phận Một cửa Văn phòng

04 giờ

6

Xem hồ sơ và chuyển Phòng KGVX

Lãnh đạo

Văn phòng phụ trách

02 giờ

7

Xem hồ sơ và chuyển chuyên viên

Lãnh đạo Phòng KGVX

04 giờ

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng KGVX

24 giờ

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Phòng KGVX

08 giờ

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

02 giờ

11

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách

08 giờ

12

Đóng dấu, vào sổ và chuyển trả kết quả cho Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

04 giờ

13

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giờ hành chính

7. Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động - 1.000414

a) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

b) Địa điểm thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 15 - 0273.3993891), số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) Căn cứ pháp lý

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 80 giờ (tại Sở LĐ-TB&XH là 40 giờ, tại Ủy ban nhân dân tỉnh là 40 giờ).

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ của người sử dụng lao động (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Chuyên viên Phòng LĐVL-ATLĐ

20 giờ

Lãnh đạo Phòng LĐVL-ATLĐ

08 giờ

3

Ký duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

04 giờ

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng

Văn phòng Sở LĐ-TB&XH

04 giờ

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH, chuyển Lãnh đạo Văn phòng

Bộ phận Một cửa Văn phòng

04 giờ

6

Xem hồ sơ và chuyển Phòng KGVX

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

02 giờ

7

Xem hồ sơ và chuyển chuyên viên

Lãnh đạo Phòng KGVX

04 giờ

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng KGVX

12 giờ

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Phòng KGVX

08 giờ

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

02 giờ

11

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách

04 giờ

12

Đóng dấu, vào sổ và chuyển trả kết quả cho Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn phòng

04 giờ

13

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giờ hành chính

8. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp - 2.001955

a) Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

b) Địa điểm thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 15 - 0273.3993891), số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang: đối với doanh nghiệp có trụ sở hoạt động ngoài khu, cụm công nghiệp.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 3 - 0273.3993843), số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang: đối với doanh nghiệp có trụ sở hoạt động trong khu, cụm công nghiệp.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14;

- Điểm c khoản 3 Điều 63 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:

- Tại Sở LĐ-TB&XH là 56 giờ

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ của người sử dụng lao động (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ

2

Giải quyết hồ sơ (Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Chuyên viên Phòng LĐVL-ATLĐ

36 giờ

Lãnh đạo Phòng LĐVL-ATLĐ

08 giờ

3

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

04 giờ

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn phòng Sở LĐ-TB&XH

04 giờ

5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giờ hành chính

- Tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh là 56 giờ

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ của người sử dụng lao động (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ

2

Giải quyết hồ sơ (Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Chuyên viên Phòng Doanh nghiệp - Lao động

36 giờ

Lãnh đạo Phòng Doanh nghiệp - Lao động

08 giờ

3

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phụ trách

04 giờ

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

04 giờ

5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giờ hành chính